Ma már közhely, hogy a mesterséges intelligencia miatt munkahelyek szűnnek meg, ám arról kevesebb szó esik, hogy újak is jönnek létre. Ilyen a CRM (ügyfélkapcsolat-kezelő) menedzser is, amiből akkora hiány mutatkozik, hogy milliós fizetésekkel halásszák el egymástól a szakembereket a nagyvállalatok. A hiány pótlására Magyarországon először indul szakirányú továbbképzés az Edutus Főiskolán – írja a Profitline.

 Pedagógusnak lenni az egyik legszebb hivatás, hiszen egy tanár nem csak oktat, de nevel, értékeket közvetít, hat, alkot, gyarapít – írja a Mérce.

Elutasítják a pedagógusok azt az elképzelést, amely szerint két héttel rövidebb lenne a nyári szünet az általános iskolai tanulók számára. A Népszava kedden ismertette a tervezetet, amely alapján kéthetes, „táborszerű” foglalkozásokkal rövidítené a nyári szünetet a kormány.

Komjáthi Imre, a Munkát, Kenyeret, Tisztességes Béreket (MKTB) egyesület elnöke, a Közmunkások Szakszervezetének társelnöke nyílt levélben kéri számon Bajkai István fideszes képviselőtől az alkotmánymódosítás okán,  a keresztényi gondolkodást. Teszi ezt azzal a képviselővel akinek ügyvédi irodája az  SBGK 470 millió forintért szerződött a miniszterelnökséggel 3 havi munkára.

 Bár a statisztikák szerint a munkanélküliség csökken, a foglalkoztatottak száma pedig nő az országban, egyes szektorokban ez a tendencia olyannyira nem érződik, hogy éppen homlokegyenest ellenkező trendről lehet beszámolni. Hiányoznak a betanított munkások és a kkv-k szakemberei is – írja az mfor.hu.

A  Friedrich-Ebert-Stiftung  „A félelem megeszi a lelket” /A magyar társadalomban jelenlévő félelmekről szóló tanulmányok bemutatása/ című rendezvénye 2018. június 14- én lesz a  Premier KultCafé-ben.

A villanyautók gyártásához kevesebb munkaerő szükséges, mint a belső égésű motorosokéhoz – írja a HVG.

 2002 óta június 12-én tartják a gyermekmunka elleni világnapot a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) kezdeményezésére – írja a Mérce.

A Fidesz azt kéri a kormánytól, hogy a most zajló alkotmánymódosítási folyamatban teremtsék meg annak jogi feltételeit, hogy ne legyen megengedett az életvitelszerű közterületen tartózkodás, hiszen minden hajlék nélküli ember számára biztosított a szálláshely.

Összesen 1,686 millió gyerek és fiatal tanul a 2017–2018-as tanévben, öttel több óvoda és kettővel több általános iskola van, a középfokú oktatásban az iskolák száma héttel lett kevesebb, a felsőoktatási intézményeké pedig eggyel – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. A köznevelés és a felsőoktatás különböző szintű nappali képzéseiben a csaknem 14 ezer fővel kevesebb diáklétszám összhangban van a demográfiai folyamatok alakulásával – írja a Magyar Idők.

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció