Nővérekből és szülészasszisztensekből nemcsak Szlovákiában, hanem Csehországban, Lengyelországban és Magyarországon is hiány van. A V4-es országok szakembergárdája kétnapos nemzetközi konferencián gyűlt össze Ótátrafüreden, ahol közös megegyezés alapján felhívták kormányaik figyelmét arra, hogy az európai intézményekkel együttműködve törekedjenek a probléma megoldására – olvasható az InfoRádió oldalán.

 Szerbiában olcsó és fegyelmezett a munkaerő, és a munkajogi törvények, finoman fogalmazva, inkább a munkaadóknak kedveznek, mintsem a munkavállalóknak. A Balkán legnépesebb országa uniós tagjelölt és igyekszik beilleszkedni a nemzetközi munkamegosztásba. Pillanatnyilag hálátlan szerep jut neki – írja a HVG.

Ez drámai emelkedés hiszen legutóbb csak 21 milliót jelzett az ENSZ munkaügyi szervezete, az ILO. Miért e nagy növekedés?

Korlátozzák januártól az éjszakai munkavégzés lehetőségeit és emelik az érte járó bérpótlékot Szlovákiában, ahol az Európai Unió (EU) országai közül arányaiban a legtöbb alkalmazott végez ilyen munkát – jelentette a pozsonyi Pravda baloldali napilap a kormányprogram készülő kiegészítésére hivatkozva – írja a jarmuipar.hu.

Két légiutas-kísérő beperelte a céget: szerintük igazságtalan, hogy a külsejük és nem az elvégzett munkájuk alapján kapják a fizetésüket – írja az nlcafe.hu.

A lengyel Szolidaritás szakszervezet több mint ezer tagja tüntetett szombaton az Európai Bizottság varsói székhelye előtt, bírálva az újabb brüsszeli beavatkozási kísérletet a lengyel belügyekbe, ezúttal a nyugdíjrendszer változásával kapcsolatban.

Még meg sem történt Nagy-Britannia kiválása az Európai Unióból, de már most komoly hiány mutatkozik a kelet-európai munkaerőből a gyümölcsszedésnél. Angliában sok gazdaságnál 90 százalékban kelet-európaiak szüretelnek – írja az agrarszektor.hu.

Egyre biztosabban körvonalazódik Szlovákiában a 13. havi fizetés koncepciója. A tervek szerint a június 15-én kifizetendő 13., sőt 14. havi fizetést (utóbbit december 15-én fizetnék) a kormánykoalíció egyik tagja, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) erőlteti, de a vezető kormányerő, a Robert Fico vezette Smer (Irány) párt is lassan magáévá teszi. Miután a hét elején az egy hónapja tartó kormánykoalíciós válság vihara elült, ismét előtérbe került a kérdés. A pénzügyminisztérium nyomására azonban sokat finomítottak a 13. havi fizetés koncepcióján: egyrészt nem lesz kötelező érvényű (részben az állami alkalmazottak miatt, hiszen a többletbér alaposan megterhelné az állam és az önkormányzatok kasszáját), másrészt nem lesz teljesen adómentes - olvasható a Világgazdaságban.

A francia kormány figyel a munkajogi reform elleni tiltakozásra, de nem vonja vissza a tervezett intézkedéseket - mondta szerdán Edouard Philippe miniszterelnök a kormánnyal szembeni előző napi, első jelentősebb szakszervezeti megmozdulást követően.

Április-júniusban már a második egymást követő negyedévben emelkedett újabb történelmi rekordra a foglalkoztatottak száma az Európai Unióban és az euróövezetben.

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció