Munkaerőhiányra panaszkodik a fél magyar gazdaság, miközben a 1633 hazai cigánytelepen 300 ezer ember él gyakorlatilag zéró munkaerőpiaci részvétellel. Vajon összepárosítható a kereslet és a kínálat? Látni fogjuk, van jó mikropélda, csak éppen az út nagyon munkás és igen összetett. Both Emőkével, a BAGázs Egyesület elnökével az Index munkatársa beszélgetett.

Csongrádon behajtanák a be nem fizetett menzadíjakat, de eddig még egyetlen esetben sem indították el az eljárást. Az is kiderült, hogy a minimálbérek emelkedésével, tavaly óta hatvannal kevesebb gyerek étkezhet kedvezményesen a város menzáján.

A kormány sosem látott emelésről beszél, miközben a pedagógusok fizetésének reálértéke alig üti meg a tíz évvel korábbi szintet. A szakszervezet szerint becsapták az oktatókat.

A kormány elkezdte ugyan leépíteni a közfoglalkoztatást, de azért csak úgy, hogy az állami társaságoknál megmaradjon az olcsó munkaerő – írja a Népszava.

A két kereskedelmi szakszervezet sztrájkot hirdetett a magyarországi Tesco áruházakban a megnövekedett terhelés és a lassan növekvő bérek miatt. A sztrájkot szeptember 8-án, pénteken bejelentették, és aznap meg is kezdődött a munkabeszüntetés, ami másnap is folytatódott, 1-1,5 milliárdos kiesést okozva a vállalatnak. Az események hatására megindult a bérmozgás szinte valamennyi kiskereskedelmi láncnál. A résztvevők számát és hatását tekintve is az egyik legjelentősebb rendszerváltás utáni sztrájk volt, a kereskedelmi szektorban pedig korábban sem volt ilyen hatású munkabeszüntetés. A gyenge magyar munkásmozgalom és az ilyen sztrájkok ritkaságának gyökerei a szakszervezeti rendszer történetében, a magyar kapitalista fejlődésben és a munkaügyi rendszer politikai átalakításaiban rejlenek. Ezeket a folyamatokat megismerve próbáljuk megérteni a magyar munkásmozgalom problémáit és közelmúltjának legfontosabb eseményét is – olvasható az aszem.info írásában.

 Egy Nógrád megyei iskola pedig hat hét alatt négy informatikatanárt fogyasztott el, akik közalkalmazottként még a pedagógusi bérnél is kevesebbet kaptak.

A felnőttképzés ösztönzésével és a foglalkoztatási helyzet javításával foglalkozott a Nemzeti Versenyképességi Tanács, azzal a céllal, hogy a magyar gazdasági szereplők rendelkezésére álljon a szükséges munkaerő - mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, aki a csütörtöki ülésről tájékoztatta a sajtó képviselőit.

 Nagyvállalatokat vezetnek, és nők. Szerintük a nők is hibásak abban, hogy Magyarországon a női vezetők kevesebbet keresnek ugyanolyan pozícióban, mint a férfiak – írja az Index. Ismerik a női munkavállalók támogatásának minden titkát, és nem értik, miért nincs gyorsabb változás a két nem kiegyensúlyozottabb munkavállalási helyzetében. Bujdosó Andrea, a Shell magyarországi igazgatósági elnöke, Czakó Borbála, volt londoni magyar nagykövet, a Hungarian Business Leaders Forum vezetője, és jelenleg a világ egyik vezető könyvvizsgáló, adó-, tranzakciós és üzleti tanácsadást nyújtó vállalatának, az EY (korábbi nevén Ernst & Young) globális partnere.

Egy Jakub Marian nevű térképész készítette el az alábbi különlegességet, amelyről az átlagos heti munkaórák számát lehet leolvasni.

Üdvözölték az érdekképviseletek, hogy jövőre 2,5 százalékponttal, 19,5 százalékra csökken a munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó. Az intézkedés ugyanis hozzájárul a bérek további felzárkóztatásához, valamint a vállalkozások fejlesztéseihez. A munkaadók további tehercsökkentést szorgalmaznak, a szakszervezetek pedig a munkavállalói terheket is mérsékelnék – írja a Magyar Idők.

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció