Érdemben nem változott a tavalyi évhez képest a feketén foglalkoztatottak száma, ugyanakkor bizonyos ágazatokban jelentős növekedést tapasztaltak a hatóságok. A munkáltatók továbbra is a bejelentési kötelezettségüket mulasztják el elsősorban a részmunkaidősöknél. Új trend, hogy az idén jelentősen megemelt minimálbérek miatt sok olyan cég, amelyik az előző években még bejelentette alkalmazottait, idén ezt már nem tette meg. A kis- és középvállalkozásoknál is több a mulasztás, pedig náluk nőtt a türelmi időszak is – írja a Magyar Idők.

 A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) megyei irodáiban hamarosan nyugdíjas munkaerőt toboroznak a Takarékos Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet számára – tudta meg lapunk. Az erről szóló szerződést a napokban írták alá, az együttműködést támogatja az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség.

„Nincs se jogosítványom, se felhatalmazásom visszavonni a szombati küldöttgyűlés napirendi pontjai közül a tagdíjemelést” - közölte a Népszava kérdésére Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke. Hozzátette: „nem is lenne erkölcsös, ha egy ilyen horderejű ügyet a küldöttek nem vitatnának meg, mert akárhogyan is ellene vagy mellette döntenek,a következményekért nekik kell viselniük a felelősséget.”.

Az elmúlt egy év során 13 százalékkal növekedett azok aránya, akik munkával töltenék a nyugdíjas éveket - derül ki az OTP Öngondoskodási Index legfrissebb eredményeiből. Az adat rávilágít az időskorral szembeni elvárások és a valóság közötti méretes szakadékra és megmutatja, hogy átalakulóban van az erről az időszakról alkotott kép. Az OTP Nyugdíjpénztár arra figyelmeztet, hogy a boldog nyugdíjaskorért az egyéneknek is tenni kell – írja a Tőzsdefórum.

 A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint a munkanélküliek egyötöde továbbra is a 15 és 24 év közötti fiatalok közül kerül ki. A probléma közel sem új keletű, és még annyira nem is magyar sajátosság, ugyanakkor a számokból az látszik, hogy egyelőre az – itthon főként uniós pénzből megvalósuló – tüneti kezelések nem hoznak érdemi javulást – írja a Mérce.

 A Nordea Bank munkahelyeinek megszűnése csak a kezdet - állítja Svédország egyik vezető pénzügyi-munkavállalói szakszervezete. Hamarosan az egész szektort érinteni fogja az átalakulás, amelyet a digitalizáció hoz magával - írja a Bloomberg nyomán a Portfolio.

 Hosszú jelentésben írja le az alapvető jogok biztosa, mit eredményezett a közfoglalkoztatási rendszer kiépítése és fenntartása. A Heves megyei programot vizsgálták, de a jelenség általános. A vizsgálat nem észlelt visszásságokat a megyei közfoglalkoztatási rendszerben, de több általános hibára is rávilágít – írja a HVG.

Kiss Beáta elmondta, hogy a március végén bejelentett gyárbezárást követően szeptemberben kezdődött el a csoportos létszámleépítés, péntektől már csak karbantartók és raktárosok dolgoznak az üzemben, akik feltehetően a gépek leszerelését, a csarnok kiürítését végzik. Hozzátette: a bejelentéskor 830 ember dolgozott a gyárban, és tudomása szerint legtöbbjüknek már van munkája.

2017. november 30-án a LIGA Tanács tisztújító ülését tartotta Budapesten. A tagszervezetek küldöttei szinte teljes egészében újjáválasztották a korábbi tisztségviselőket, így 99,1 százalékos szavazataránnyal Doszpolyné dr. Mészáros Melindát, a szervezet 2016 májusában megválasztott elnökét.

Más lesz a nyugdíjemelés mértéke a 2017-ben nyugdíjba vonulóknál, mint azoknál, akik korábban fejezték be a munkát. Balog Zoltán most elmondta a pontos számokat – olvasható a HVG.

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció