A szakszervezetek.hu független hírügynökség oldala moderált. A hírportál tartalmi színvonalának biztosítása érdekében minden látogatónktól elvárjuk, hogy elfogadja és kövesse az alábbi moderálási alapelveket. A moderálás célja a szerkesztőség illetve a társadalom nagy része által elfogadott hangvételű tartalom biztosítása az oldalon.

Tilos bármely olyan tartalomfeltöltése, amely:

 1. vulgáris, obszcén, a jó ízlést sértő, fenyegető, trágár, zaklató,veszélyes;
 2. mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít meg, hamis, jogtalan;
 3. kisebbségi, vallási, faji nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő;
 4. jogsértő: hatályos jogszabályba ütközik, bűncselekményre valófelhívást, jelentkezést tartalmaz;
 5. pornográf, önkényuralmi jelképet ábrázoló képeket, illetve ilyen témájú weboldalra vezető linket tartalmaz;
 6. szabadalmi, védjegy-, eredet megjelölés-, származásjelölés- vagy mintaoltalmat sért;
 7. szerzői vagy azzal szomszédos jogot sért;
 8. nagy terjedelmű szöveg, mely akadályozza az olvashatóságot;
 9. nem a témához kapcsolódó „offtopic” információ;
 10. spam (kéretlen üzenet);
 11. kereskedelmi, illetve reklámcélú.

Amennyiben a fentiekben tiltott tartalom kerülne fel az oldalra, azt a moderátor azonnali hatállyal törli.

A felhasználó letiltásának szabályai

Az a felhasználó, aki hozzászólásaival, feltöltött tartalmaival két alkalommal is a moderálási alapelvekben foglalt tartalmakat tesz nyilvánossá, letiltható.

A moderátor által egyszer már eltávolított tartalom újbóli visszahelyezése szintén letiltással jár.

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció