Nyugdíjasokkal enyhítene a kormány az egyre nagyobb munkaerőhiányon, emiatt már 74 nyugdíjas szövetkezet alakult az országban. Ám ha valaki pedagógusként nyugdíj mellett tanítana, még mindig nem teheti meg, csak ha lemond a nyugellátásról – írja a pecsistop.hu.

Vállalati szinten már nem orvosolható a munkaerőhiány - ismerik el az állami cégeknél. A kormány segítségét kérik.

Kilencedik alkalommal jutalmazta díjjal a Fogyatékosságbarát munkahelyeket a Salva Vita Alapítvány. Idén 28 cég kapta meg a kitüntetést.

 856 szaktanári állásajánlatot számoltak össze a kozigallas.hu oldalon Mendrey Lászlóék, ami a szakszervezeti elnök szerint jelentősen több annál, amiről Balog Zoltán beszélt tanárhiány kapcsán.

A magyar cégeknek több mind kétharmada megbukik, teljesen mindegy, hogy munkaügyi, vagy munkavédelmi ellenőrzésről van szó. Be nem jelentett dolgozók, elcsalt munkaidő, életveszélyes feledékenységek – napvilágot láttak a hatóságok ellenőrzésének statisztikái.

Az utóbbi három napban több helyről érkezett bejelentés szén-monoxid mérgezéssel összefüggésben, Budapestről és vidékről egyaránt. Az ATV megkereste a Kéményseprők Országos Szakszervezetének elnökét, mi állhat a háttérben.

A KSH, mint minden évben, idén is közreadta a háztartások életszínvonaláról készített statisztikáját. Az adatdömpingből sok érdekes számsort lehet kivenni, mi most a lakáshitellel rendelkezők adatait vizsgáltuk meg – írja a Mérce.

 Várhatóan két hét múlva megkezdheti működését a közérdekű nyugdíjas-szövetkezetek érdekképviseleti szervezete – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Karácsony Mihály szövetkezeti szakértő. – Miután mostanáig 74 nyugdíjas-szövetkezetet jegyeztek be, és a múltban sajnos bőven voltak rossz tapasztalatok a szövetkezeti rendszerre rárepülő ügyeskedőkkel kapcsolatban, úgy gondoltuk, össze kell fogni a becsületesen működő szervezeteket. Ráadásul így az érdeklődő nyugdíjasok, valamint a cégek egy helyen megtalálhatják a szövetkezetek listáját – tette hozzá a szakember.

 A magyarok egészségtelenül élnek, nem járnak el szűrővizsgálatokra, az állam keveset költ egészségügyre, kevés az orvos, rossz az ellátás. Az EU és az OECD állította ki rólunk a kórismét – írja az OECD kiadványa alapján a hazipatika.hu.

A magyar gazdaság legégetőbb problémája a munkaerőhiány, amire rövid távon a nyugdíjasok bevonása jelenti az egyetlen megoldást - vélekedtek előadók a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ) és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) konferenciáján az MTI szerint.

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció