Legalább 1300 álláshely betöltetlen a Klebelsberg Központ által fenntartott iskolákban, hetente több tízezer tanórát csak a túlóráztatással tudnak megtartani – olvasható a Népszavában.

Gondolt már arra, mi lenne, ha valaki kifizetné Önnek azt az időt, amit főzéssel vagy takarítással tölt? Vagy, hogy Ön csináltassa meg valaki mással? A magyarok több időt töltenek házimunkával, mint a hivatalos munkájukkal, mégsem jár utána pénz, sőt, még a GDP-be sem számít bele. Más kelet-európai országokban ezt a munkát már rég kiszervezték külföldi házvezetők és dadák tízezreinek. Őket viszont sok helyen egyszerűen szolgasorban tartják – olvasható az Abcug írásában.

– Azt nem mondanám, hogy bárkit felvennénk, de új angol, testnevelő, fizika, biológia és informatika szakos kollégát szívesen látnánk a tantestületben – állította egy somogyi falusi iskola vezetője. – Egyelőre túlórával valahogy megoldjuk a pótlásukat, bár nem tudom, mennyire felel meg a törvényi előírásoknak, hogy van olyan osztály, ahol az angol órát helyettesítőként a magyartanár tartja, mert szerencsére van nyelvvizsgája, s ezen a szinten még elboldogul – írja a Népszava.

 Az Új Egyenlőség célja, hogy teret adjon olyan kérdések megvitatásának, amelyek más médiumokban háttérbe szorultak. Pásztóy András vitaindítója a szakszervezeti mozgalom helyzetéről nyitott fülekre talált, és erre válaszolt pár hónapja Földiák András, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának elnöke. Most elkészült a viszontválasz az ujegyenloseg.hu-n.

 Pásztóy András írását, amely nemrégiben jelent meg az Új Egyenlőségben, örömmel és ürömmel olvastam. Az örömöt könnyebb megmagyarázni: végre valaki érdemben és felkészülten foglalkozik a magyar szakszervezetek egészének helyzetével. A csalódottság kesernyés ízét már nehezebb érzékeltetni, mert végül is mindenben igaza van a szerzőnek. Nehezen tudnék olyan mondatot, adatot, ítéletet találni, ami cáfolható lenne. Ugyanakkor az, ami kikeveredik az írásból, mégsem a teljes igazság – írta Földiák András korábban az ujegyenloseg.hu-n.

A nyilvántartott álláskeresők száma 4,8 százalékkal csökkent Magyarországon egy év alatt, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) nyilvántartásában a szeptemberi zárónapon 268 400 álláskereső szerepelt, közel 14 ezerrel kevesebb, mint egy éve.

 Már 20-30 ezer ember hiányzik az építőiparból, többek között azért, mert hiába emelkedtek a kivitelezési díjak, rossz a bérszerkezet, a megemelt bérek nem jutnak el az alsó szintekig – írja a Világgazdaság.

Akkora a munkaerőhiány a vagyonőrök piacán, hogy az, akit túlkapásért kirúgnak, már másnap azonnal állást kap egy másik őrző-védő cégnél – írja a Népszava.

Jelentős átalakítást tervez a kormány a szakképzési és felnőttképzési rendszerben, az előterjesztésről jövő hét kedden tárgyalnak a szociális partnerek a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumának rendkívüli ülésén – tudta meg a Magyar Idők. A lap birtokába jutott tervezet szerint a szak- és felnőttképzés tartalmát a jövőben a piaci szereplők határoznák meg, jelentősen decentralizálva a rendszert. Ehhez a nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan itthon is megalakulnának az úgynevezett ágazati készségtanácsok, amelyek többek közt a képzési terveket, azok megvalósulását ellenőriznék. A tervezet elfogadása esetén jelentős könnyítést kapnának a kisvállalatok is, hatékonyabban bevonva azokat a duális képzésbe.

Nagy szükség van itthon is rájuk, mégis a diplomás gyógypedagógusok közül vannak, akik inkább külföldön dolgoznak. A kormány az utóbbi években emelte a tanárok bérét, de az őket segítő gyógypedagógusi asszisztensek még mindig alacsonyan keresnek – írja a HírTV.

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció