A hatályos jogszabályokban foglalt 2019-es időponttal szemben csak két évvel később, 2021-ben nyílik mód arra, hogy a temetési szolgáltatást megfizetni nem tudó gyászolók olcsóbb megoldást választhassanak – olvasható az mfor.hu oldalán.

A félelem érzése a génjeinkben van. Az egyik legerősebb aggodalmunk az egzisztenciális kiszolgáltatottsághoz kapcsolódik. Amikor dolgozunk (főként alkalmazottként) a munkaerőnket, tudásunkat, képességeinket, és legfőképpen az időnket bocsátjuk áruba. Cserébe fizetést kapunk, amely a megélhetésünk alapja, hiszen pénzért veszünk szolgáltatásokat, árukat. De ebből tudunk befektetni és tartalékolni, ami létrehozza az anyagi függetlenségünket. Ha ez nincsen, akkor instabillá válik a helyzetünk. Kiss Ambrus írása az Új Egyenlőségben.

Kevés hazai kutatás foglalkozik az apákkal, holott szerepük fontos a gyermekvállalási döntésekben is – hangzott el egy minapi konferencián. Nem véletlen, hogy a készülő nemzeti konzultációban a kormány a férfiakat is megkérdezi arról, milyen kihívásokat élnek meg az otthonteremtéskor, a munka és a család egyensúlyának kialakításakor – olvasható a Magyar Időkben.

Christopher Lyddy, az Ohio állambeli Case Western Reserve Egyetem munkatársa komoly munkára adta a fejét kollégáival, amikor belevágtak, hogy összegyűjtsék a mindfulness gyakorlásának tudományosan dokumentált eredményeit és hatását – olvasható a HVG-ben.

Raktárost, villany-, és vízvezeték szerelőt is várnak az egyik fővárosi kórházba. Továbbra is orvosokból és ápolókból van a legnagyobb hiány, tucat számra vennék fel a szakembereket három intézménybe is. Az EMMI minisztere szerint az egészségügy közel sincs olyan rossz állapotban, mint amilyen kritikákat kap, azonban a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke szerint mindenhol nagy a hiány, és elengedhetetlen bizonyos területeken a változtatás.

 A különböző generációknak eltérő tapasztalataik vannak a karrierépítésről, az előrejutásról, az együttműködésről vagy éppen a munka-család egyensúlyának kérdéséről. Börcsök Gyöngyi pszichológus vendégszerzőnk ezt a témát járja körül – írja a digitalhungary.hu.

Trócsányi László igazságügyi miniszter az új kormány megalakulása után nem sokkal bejelentette, létrehozza a Közigazgatási Felsőbíróságot, ami az állami intézményekhez tartozó bírósági ügyeket tárgyalja majd – írja a Mérce.

Fojtogató a munkaerőhiány a magyar foglalkoztatóknál, de van jobb megoldás a toborzásnál ennek enyhítésére. A Motiment szerint a mikroveszteségek minimalizálása hozhat áttörést - és sok tízmilliós - megtakarítást.

Igen, van már olyan munkaadó, aki robotokkal válogat a munkára jelentkezők között. A cél, a HR dolgozók tehermentesítése – írja a nuus.hu.

A globális munkaerőpiacon az elmúlt években már gyökeres változásokat hozott a gig economy, a szabadúszó munkavállalás elterjedése. Világszerte a munkavállalók mintegy harmada kötetlen módon keresi a kenyerét, egyelőre természetesen leginkább a fejlett országokban erős a tendencia. A folyamatok megtorpanása az elkövetkező években sem várható, sőt akár a teljes munkaerőpiacon belül 50%-ot is elérhet a szabadúszók aránya – írja az Alapblog.

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció