A lakosság segítségét kérte Komló önkormányzata a fűnyíráshoz. A városban olyan kevés a közmunkás és olyan nagy a közterület, hogy nem tudják ellátni a munkát. Külső vállalkozókkal próbálták megoldani a problémát, de így sem volt elég jelentkező, ezért magánszemélyektől várják, hogy kaszáljanak – olvasható a HírTV-n.

Közfoglalkoztatottakat is alkalmaznának az őszi halászati idénymunkáknál a haltermelő és – feldolgozó társaságok. A magyar hal keresett exportcikk, de a hazai fogyasztást is növelnék – írja az agrarszektor.hu.

A jövő évi költségvetési tervezésről a miniszterelnök azt mondta a Kossuth rádió 180 perc című műsorában: csökken a munkanélküliség, a költségvetési hiány és az államadósság, emelkednek viszont a bérek, nő a foglalkoztatás és a gazdaság teljesítménye is.

A magyar gazdaság előtt álló legnagyobb kihívás a következő években a munkaerőhiány orvoslása, aminek érdekében az állam várhatóan a munkaképes népesség minden csoportját megpróbálja aktivizálni. Ám nem minden korosztályban vannak már tartalékok, a KSH szerint „legjobb munkavállalási korú”, 25-54 éves férfiak közül például már így is tízből kilencen dolgoznak – írja a g7.24.hu.

A mesterséges intelligencia (MI) elterjedése hozzájárul a munkahely-terméshez, az új állások betöltéséhez azonban egyelőre hiányzik a megfelelő szakembergárda – mutat rá az MIT és az EY felmérése.

Fogyatékos fiatalok pályaválasztását, munkába állását segítő szakmai központ kezdi meg működését ősszel Vácon. A Piarista Rend Magyar Tartománya új módszertani és fejlesztő központjának céljairól csütörtökön számoltak be egy szakmai napon Budapesten.

Az automatizálás Magyarországon egymillió munkahelyre fog érdemi hatást kifejteni 2030-ig a mérsékelt ütemezési forgatókönyv alapján – állapította meg az MTI-nek eljuttatott tanulmányában a McKinsey vezetési tanácsadó cég.

Az állam négyszer annyit fizet a KRÉTA-nevű digitális iskolai napló kiegészítéséért, mint amennyibe az alapprogram került. A tanárok szerint teljesen feleslegesen – írja a Népszava.

A családtól távol töltött idő, az olykor stresszes és sokszor kemény fizikai munka miatt vannak, akiknek nem túl vonzó a kamionos életmód. Azonban a vezetés élménye, a gépek lenyűgöző ereje, a végtelen szabadság érzete, a különböző kultúrákkal és emberekkel való találkozás lehetősége pozitív motiváció lehet azok számára, akik keresik a kihívásokat, szeretik a változatosságot és kevésbé kedvelik a kötöttségeket. A FIA Kamion Európa-bajnokság és Fesztivál szervezői 450 kamionos megkérdezésével jártak utána annak, mennyire lehet vonzó ez az életforma – írja a 24.hu.

Felsőoktatási szekciót hoz létre a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete – erről az érdekképviselet elnöke beszélt a Klubrádiónak.

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció