Az Országgyűlés Hivatalának köztisztviselőire vonatkozó életpályamodell bevezetését javasolja 2018. január 1-jétől három fideszes képviselő.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára szerint a keresetek növekedése elsősorban annak köszönhető, hogy tavaly novemberben egy hosszú folyamat eredményeként komoly bérmegállapodást kötöttek, adócsökkentésről egyeztek meg a kormányzat, a munkaadók és a munkavállalók képviselői.

Nincs kirívó tanárhiány az országban – állítja a kormány. Pontosan mennyi tanító, tanár és szaktanár hiányzik? Erről adott be írásbeli kérdéseket a kormánynak az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó. A képviselő tankerületekre lebontva kérte ki a részletes adatokat – nem kapta meg.

Úgy látszik, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) semmi nem drága, ha munkaerő-felvételről van szó. Emiatt ráadásul nem sajnál több tíz millió forinttal megbízni egy külső tanácsadó céget – legalábbis ez derült ki a kormány hivatalos oldalára feltöltött szerződéslistából.

Lehet, hogy most rosszak az eredmények, de a kormány tevékenysége majd csak később mutatkozik meg. Egyébként sem fontos annyira a PISA – írja az emberminisztérium.

Jövőre majdnem duplájára nőhet az orvosok kötelező kamarai tagdíja, miközben a gyógyszerészek öt-tíz százalékos díjcsökkenésre számíthatnak, a szakdolgozóknál pedig lényegében nem változik az éves tarifa – tudta meg a Népszava.

 Felmérésbe kezdett a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ), hogy megtudja, hány helyi vezető tervezi visszavonulását a 2019-es önkormányzati választás után. „Vissza kellene hozni a polgármesterek és alpolgármesterek korhatár előtti nyugdíjlehetőségét, különben sok mostani helyi politikus kerülhet bajba a következő ciklusban” – indokolta az adatgyűjtést a szervezet.

A legtöbb uniós polgár boldog a magánéletben, a munkahelyén és azzal is, hogy ott él, ahol, valamint azzal, hogy az EU-ban. Bezzeg a magyarok – olvasható a HVG-ben.

Továbbra sem elégedett a kormány a bíróságokkal és a bírókkal – legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy immár sokadik alkalommal próbálkozik saját embereivel vagy a kormánypárthoz lojális személyekkel feltölteni a bírói szervezetet. Most a bírói pályázatok elbírálásának szabályait írta át a kabinet, ráadásul úgy, hogy az érintettek – a bírók – javaslatait nem vette figyelembe. Az Igazságügyi Minisztérium ugyanis az október 31-én kiadott rendeletéről - (14/2017. X. 31.) „a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet módosításáról” – október 26-án kelt meghívójában október 27-ére hívta össze szakmai egyeztetésre a szakmai szervezeteket, időt sem hagyva az érdemi párbeszédre, írja a Népszava.

 A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom egyetemisták körében készített felmérést a családalapításról, kapcsolatokról és a külföldi munkavállalásról. A fiatalok viszonylag sok gyereket szeretnének, de a tervezettnek csak a töredéke születik meg – írja a Magyar Nemzet.

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció