A britek statisztikai hivatala közzétette a 2017-re vonatkozó éves jelentését arról, hány külföldi él a területükön. A helyi sajtó ebből azt emelte ki, hogy milyen sok román érkezett hozzájuk egy év alatt, hogy még mindig rengeteg a lengyel, meg hogy a népesség tizede nem brit – írja az Index.

Visszaütött a leépítésekhez használt természetes eszköz, ezért az Opel megnehezítette az önkéntes felmondások végrehajtását, miután szakszervezeti képviselők arra figyelmeztettek, hogy a PSA felvásárlása után hiány alakulhat ki a jól képzett dolgozók körében – írja az autopro.hu.

Emmanuel Macron államfővé választása óta harmadik alkalommal szólították fel Franciaországban kedden a szakszervezetek a közalkalmazottakat sztrájkra és tüntetésre a közszféra tervezett reformjai ellen.

Lengyelországban bevezettek egyfajta vagyonadót vagy különadót annak érdekében, hogy a befolyó összegből a fogyatékkal élőket támogassák – írja a napi.hu.

2010 óta először csökkent az Egyesült Királyságban dolgozó külföldi EU-s munkavállalók száma, ezzel párhuzamosan pedig egyre nagyobb problémát jelent a brit cégeknek az üres pozíciók betöltése. A Brexit-párti kampány elsődleges célja a bevándorlás korlátozása volt, mostanra viszont látszik, hogy ez még nagy problémát okozhat a szigetországnak.

A BBC kisfilmet készített a zimbabwei Zambézi-völgyben szolgáló női vadőrcsapatról, akik az orvvadászok által erősen veszélyeztetett elefántok védelmében találták meg hivatásukat.

A Sherlock karakterét alakító színésznek nagyon nem tetszik, hogy a nők kevesebb fizetést kapnak, mint a férfiak.

Dél-Koreában a nyártól 68 óráról 52 órára csökkentik az egy héten maximálisan ledolgozható órák számát az ország termelékenységének és a születendő gyermekek számának növelése érdekében. Európában még egész jó helyzetben vagyunk, van például olyan, nem is kicsi ország, ahol minimálisan garantált éves szabadság sincsen és van, ahol már külön szó van a túl sok munka miatti halálra.

Megváltoztatnák a lengyelek a munkásmozgalom régi követelését, miszerint napi nyolc óra munka mellé, nyolc óra pihenésnek és nyolc óra szórakozásnak kell társulnia – írja a napi.hu.

 Az alkotmányban rögzítenék és előreláthatóan 65 évben szabnák meg a maximális nyugdíjkorhatárt Szlovákiában, az erről szóló törvény már júniusban a parlament elé kerül – jelentette be Robert Fico, az előterjesztéssel élő legerősebb szlovák kormánypárt, az Irány – Szociáldemokrácia elnöke pozsonyi sajtótájékoztatóján pénteken – írja a Világgazdaság.

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció