Egy új-zélandi cég kipróbálta, hogy milyen hatása van, ha a munkavállalók hetente csak négy napot dolgoznak. Az eredmény óriási siker, a kevesebb munkaórával is 20 százalékkal ugrott a termelékenység.

Egymillió dolgozó hiányzik a munkaerőpiacról Romániában – közölte pénteken Eugen Teodorovici pénzügyminiszter. A tárcavezető ezt javasolja, töröljék azt a 2010-ben hozott rendelkezést, amely szerint a munkáltatók kötelesek átlagbért fizetni a külföldről érkezett dolgozóknak.

Diszkriminálták a nőket a Tokiói Orvosi Egyetemen, ahol a felvételinél szándékosan alulpontozták a női jelentkezők felvételi teljesítményét. Mindezt azért tették világított rá egy vizsgálat, hogy a női hallgatók arányát 30 százalék környékén tartsák. A felvételiző nőktől 10-olykor 20 százalékot is levont a felvételi bizottság.

A nagyon alacsony munkanélküliség, a dinamikus fejlődés, a kivándorlás és a szolgáltatóipar gyors fejlődése akut munkaerőhiányt hozott létre a közép-kelet-európai régió 6 országában - egy friss kutatás szerint.

Rég volt olyan izgalmas időszakunk, legalábbis a munkavállalók érdekvédelmének tekintetében, mint mostanában – írja a Mérce.

 Jess Wade munkaidejében fizikus, a doktori címe megszerzése után az Imperial College London kutatója lett, elsősorban világító diódákkal foglalkozik. Munkaidején kívül viszont rendszeresen a Wikipedián lóg, ahol elképesztő tempóban termeli a szócikkeket, elsősorban kutatónőkről és mérnöknőkről. 

Nem épp leányálom egy pékségben dolgozni ilyen hőségben - hangsúlyozta sajtóértekezletén a brit TUC szakszervezeti tömörülés főtitkára. Frances O'Grady kérte a menedzsereket, hogy vegyék figyelembe a hőséget, amely már napok óta tart Nagy-Britanniában – írja a HVG.

Egy új-zélandi cég, a Perpetual Guardian kitalálta, hogy kipróbálják, milyen lenne az öt helyett négynapos munkahét. A kísérlet a tulajdonos szerint átütő siker lett.

Története legnagyobb sztrájkjára készül a Ryanair ír diszkont légitársaság, a cég közlése szerint 600 járatot töröltek a jövő hét szerdai és csütörtöki menetrendből.

Jeff Bezos, az Amazon alapítója és ügyvezető igazgatója 2017 óta a világ leggazdagabb embere. Sőt, immár a modern történelem leggazdagabb embere is egyben – ahogy a Bloomberg írja – vagyona ugyanis elérte a 150 milliárd dollárt (csak a viszonyítás kedvéért: egy hónappal ezelőtt még „csak” 140 milliárdja volt) – írja a Mérce.

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció