Egy munkavállaló 2019. évben két munkáltatónál is volt egyszerűsített foglalkoztatotti jogviszonyban. Az egyiknél szakképzettséget igénylő munkakörben, napi 11 660 forintért, összesen 60 napon, a másiknál nem szakképzett munkakörben, szintén napi 11 660 forintért, 43 napon dolgozott. A két munkaviszonyban 28 nap közös, amikor az adott napon szakképzett és szakképzetlen munkakörben is foglalkoztatták a munkavállalót. Mit jelent ez esetben a mentesített keretösszeg arányosítása, hogyan kell kiszámítani az szja-köteles részt? – kérdezte az Adózóna olvasója. Dr. Hajdu-Dudás Mária munkajogi ügyvéd válaszolt.

Egyoldalúan csökkenthetik a látványcsapatsportágak szereplőinek (portolók, edzők, sportszakemberek stb.) fizetését a veszélyhelyzet idején a sportszervezetek a nemrégiben kihirdetett, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó egyes munkajogi szabályokról szóló 142/2020. kormányrendelet szerint. Az Adózóna cikke.

Hány éves korban lehet nyugdíjba vonulni jelenleg Magyarországon? Mennyi az öregségi nyugdíj korhatár 2020-ban és hogyan számítják azt? Az öregségi nyugdíjbavonulás korhatára a hatályos törvények szerint jelenleg is évről-évre sávosan emelkedik, így 2020-ban 64,5 évre növekedett a nyugdíjkorhatár. És mennyi lesz a következő években? A Profitline összeszedte a tudnivalókat.

A koronavírus fertőzések mindennapi életünkre kifejtett hatásait már érezhetjük. Tömeges megbetegedések, több százan házi, illetve kórházi karanténban, napról napra növekszik a fertőzöttek és halottak száma. Aki teheti otthonról folytatja a munkáját, és sokaknak már felmondtak. A vírus komoly gazdasági visszaesést fog okozni ezt már tudjuk, de mi lesz a munkavállalókkal? A Lupovici Ügyvédi Iroda irodavezető ügyvédje, dr. Lupovici Jack most a koronavírus kapcsán fellépő elbocsátásokkal kapcsolatos kérdéskört járja körül. Az Origo írása.

 2020. márciusában egy kormányrendelet eltörölte – a járvány elleni harcra való hivatkozással – a munkajog évszázados alaptételét, amely szerint a munkavállaló javára lehetséges csak a törvényi, illetve a kollektív szerződéses szabályoktól való eltérés. A rendelet tehát egy nyílt támadás magára a munkajogra – és ezáltal egy olyan társadalmilag káros és fenntarthatatlan rendszer képét vetíti elénk, melyre egy korábbi cikk már rámutatott. A Mérce írása.

A gazdaságvédelmi akcióterv legfontosabb intézkedése lehetett volna a munkahelyvédelmi bértámogatás - és a végén tényleg az is lehet, ha a szakmai szervezetekkel egyeztetett változtatások végre életbe lépnek. Összeszedtük, mi az, amit az ITM államtitkárának bejelentései alapján tudni lehet az új szabályokról - de amíg a Magyar Közlönyben nem jelenik meg a rendelet, biztosan maradnak még kérdőjelek, írja az mfor.hu.

Egyre nagyobb számban regisztrálják magukat a munka nélkül maradottak, hogy álláskeresési járadékban részesüljenek. Az Adózóna összegyűjtötte, milyen feltételek szükségesek az álláskeresési járadékhoz, illetve a jelenlegi körülmények között hogyan zajlik a regisztráció – írja a HVG.

A koronavírus, a veszélyhelyzet már az elmúlt egy hónapban is rengeteg munkahely megszűnését eredményezte, így a Gazdaságvédelmi Akcióterv részévé vált a bérköltségek állami támogatása a munkahelyek megőrzése érdekében. A támogatás igénybevételéhez a munkáltató és a munkavállaló együttes kérelme szükséges, ennek megfelelően az nemcsak a munkáltatók, de a munkavállalók számára is kötelezettségeket teremt. Az ado.hu írása.

Újabb mun­ka­jo­gi kon­zul­tá­ci­ós le­he­tő­sé­get biz­to­sí­tunk 2020. áp­ri­lis 24-én, pén­te­ken 17.30-tól mind­azok­nak a Mun­ka Tör­vény­köny­ve sze­rint fog­lal­koz­ta­tott mun­ka­vál­la­ló Ol­va­só­ink­nak, aki­ket érin­te­nek az el­múlt he­tek­ben ha­tály­ba lé­pett jog­sza­bály-mó­do­sí­tá­sok. Kér­dé­se­ik­re Bak­sai Zol­tán mun­ka­jo­gi ta­nács­adó, a Mun­ka­jo­gi-tu­dás web­ol­dal tu­laj­do­no­sa vá­la­szol.

A veszélyhelyzet miatt újabb munka- és cégjogi változások léptek életbe – az április 10-én megjelent kormányrendelet alapján új szabályok alkalmazandók a munkaidőkeretre, illetőleg a jogi személyek működésére. Bár a március 18-án életbe lépett munkaidő-beosztást ért változásokat az áprilisi rendeletben kibővítették, azonban az újabb lehetőségek mellett vannak olyan szabályok, amiktől nem lehet eltérni. Összességében a cégjogi változásokat érintő rendelet pedig bizonyos tekintetben egyszerűbb eljárási szabályokat tartalmaz a jogi személyekre vonatkozóan annak érdekében, hogy biztosítva legyen a vállalat folyamatos, veszélyhelyzet alatti működése. Mindezek részleteire hívja fel a figyelmet a MAZARS és az együttműködő Borsy Ügyvédi Iroda összefoglalója, melynek segítségével tisztább képet kaphatunk a lehetőségekről és azok kereteiről – írja a Piac és Profit.

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ