A bérek, a munka díjazásának kérdései speciális helyet foglalnak el a kollektív tárgyalások tematikájában, hiszen rendszeresen ismétlődő tárgyalásokról van szó, amelyek tárgya minden érintett számára rendkívül fontos. Tekintettel arra, hogy a jogszabályi rendelkezések egy sor kérdésben szabad kezet adnak a szociális partnereknek, a bérezés, a munka javadalmazása jelentős részben az erre irányuló kollektív tárgyalások sikerén múlik. Éppen mert nagy a tét, a bértárgyalások során sokszor alakul ki konfliktus, kollektív munkaügyi vita, melynek megelőzésében és rendezésében a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendezői Szolgálat hathatós segítséget nyújthat. Kiadványunk célja, hogy a főbb jogszabályi rendelkezések és a hozzájuk kapcsolódó fogalmak ismertetésével segítse a tárgyaló feleket, a tárgyalások folyamatának bemutatásával felhívja a figyelmet arra, hogy mire kell különösen ügyelni egy „éles” helyzetben, illetve hogy milyen szolgáltatásokkal támogathatja a tárgyalókat a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendezői Szolgálat.

 Ha a munkabalesetnek nemcsak az az oka, hogy a munkavállaló nem megfelelő megoldást választott a munka elvégzéséhez, hanem ahhoz hozzájárult a munkáltatónál kialakult következetlen gyakorlat és a nem egyértelmű utasítás is, a munkáltató nem mentesül a kárfelelősség alól – írja a kuria-birosag.hu.

 Számos gyakorlati kérdést vet el az az egyszerű technikai szabály, miszerint a szabadságot úgy kell kiadni, hogy a munkavállaló naptári évenként egy alkalommal, legalább 14 egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól. Ez azonban semmi esetre sem jelenti azt, hogy a munkavállaló éves szabadságából 14 napot kötelező lenne egybefüggően kiadni – olvasható az ado.hu-n.

Tekintsük át, hogyan érinti a nyugdíjhoz jogosító szolgálati időt a gyermekszülés, gyermeknevelés – írja az ado.hu.

A munka- és pihenőidőre vonatkozó szabályozás egyike a munkajog legérzékenyebb területeinek, az ezzel összefüggő szabályok ugyanis mindkét fél – mind a munkáltató, mind a munkavállaló – alapvető érdekeiket érintik. Ezért nem véletlen, hogy a kérdés a kezdetektől fogva nagy hangsúlyt kap a munkaügyi kapcsolatokban is. A kollektív tárgyalások és a munkaügyi konfliktusok is igen gyakran ezt a jogterületet érintik. Épp erre figyelemmel a kiadvány – a munka- és pihenőidő szabályainak ismertetésén és magyarázatán túl – részletesen bemutatja, hogy a felek számára milyen lehetőségek adódnak a munka- és pihenőidő törvénytől eltérő vagy azon túlmenő, az adott munkáltató sajátosságainak megfelelő önálló kollektív szerződéses szabályozására.

Egyszerűsített foglalkoztatott munkavállalónak esetén kell pótlékot fizetni, ha reggel 7-től másnap reggel 7-ig dolgozik? – kérdezte az Adózóna olvasója. Dr. Kéri Ádám ügyvéd válaszolt.

A munkaviszonyban a munkáltató rendkívüli munkaidőben való munkavégzést rendelhet el. Előfordulhat azonban, hogy a munkavállaló nem kíván túlórázni. Ebben a helyzetben felmerül a kérdés, hogy jogszerűen megtagadhatja-e a munkavállaló a túlórában való munkavégzésre való utasítást? Milyen hátrányos következménye lehet a rendkívüli munkavégzés megtagadásának? A Kamaraonline cikke.

 A véleménynyilvánítás szabadságának alapjoga a munka világában korlátok között érvényesülhet, ezért a munkáltatónak az az intézkedése, amikor igazoló jelentést kér a munkáltató intézkedésének helyességét nyilvánosan bíráló közalkalmazottól, önmagában nem vagyoni kártérítésre alapot adó személyiségi jogsértést nem valósít meg – mondta ki a Kúria.

A munka világában is egyre inkább előtérbe kerülnek a munka és a magán­élet összeegyeztetését célzó, e cél megvalósítását elősegítő intézkedések. A Jogpontok.hu oldalán ingyenesen letölthető a Gyermekes munkavállalókra vonatkozó szabályok családbarát munkahely munkavállalói szempontból című kiadványban bemutatják a várandós, kisgyermekes, családos munkavállalókra vonatkozó speciális munkajogi szabályokat, különös tekintettel az esélyegyenlőségre, az egyenlő bánásmód követelményére, a munkaszerződés módosítására, a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra, a munkaidő beosztásra, a munkaviszony megszüntetésére, valamint a szabadság kérdéskörére. Kitérnek a munka és a magánélet összehangolását biztosító egyéb intézkedésekre, jó gyakorlatokra. A dokumentumban felsorakoztatják a szociális partnerek és a kollektív szerződések szerepét a családbarát munkahely megvalósításában.

Határozott idejű munkaszerződést hogyan lehet határozatlanra módosítani, ha azt mindkét fél támogatja? A határozatlan időre szóló munkaviszonyt át lehet-e alakítani szerződésmódosítással határozott idejűvé? – kérdezték az Adózóna olvasói. Dr. Hajdu-Dudás Mária és dr. Kéri Ádám munkajogi ügyvéd szakértőink válaszoltak.

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció