Mi a jogi jelentősége, ha a munkavállaló elköltözik? Kötelező-e a munkavállalónak követnie a munkáltatót, ha a cég székhelyet vált? Összefoglaljuk, milyen teendői vannak a feleknek, ha a munkaviszony fennállása alatt valamelyikük elköltözik – írja az ado.hu.

Pénteken lép hatályba az uniós adatvédelmi rendelkezés, a GDPR, amely szigorúan szabályozza a cégek adatkezelési tevékenységét. A részletes szabályok betartása ugyanakkor nehézséget okoz a vállalkozásoknak, ráadásul súlyos pénzbüntetés elé is nézhetnek a feltételeket nem teljesítő cégek – írja az mfor.hu.

Frissült a NAV listája azokról a munkáltatókról, akik be nem jelentetten foglalkoztatnak munkavállalókat – írja az Origo.

Ma, amikor a munkavállalók jogai rendkívül sokszor és sokféleképpen sérülnek, amikor a munkahelyi balesetek száma évek óta nő, és amikor az érdekvédelem minden törekvését igyekszik a kormány elnyomni, különösen fontos, hogy a jó hírekről is beszámoljunk.

A kiadvány legfőbb célja, hogy bemutassa a felelős vállalati magatartás (CSR) fogalmát, standardjait, eszközeit és annak gyakorlati jelentőségét, illetve megvalósulási formáit. A szerzők kiemelik a szociális párbeszéd és a kollektív alku kulcsfontosságú szerepét a társadalmilag felelős vállalati gyakorlat kialakításában és hangsúlyozzák, hogy az a munkáltató és munkavállalói közötti kapcsolat meghatározásának az egyik legfőbb mechanizmusa. A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat távlatibb célja a munkaügyi kapcsolatok kultúrájának, illetve a szociális párbeszéd minőségének javítása (bármely, illetve minden szinten). A szociális párbeszéd pedig többirányú, intenzív kölcsön-hatásban áll a CSR jelenségével. A Szolgálat kapcsolódása a CSR-filozófiához magától értetődő és szerves, hiszen a CSR az alternatív vitarendezést támogató eszmerendszer. Jelen füzet – ebben a szellemben – elvi és gyakorlati síkon vizsgálja meg a CSR és a szociális párbeszéd lehetséges szinergiáit.

 Örültek azok a szentesiek, akik nem dohányoznak, és ezért kapnak egy évben egy szabadnapot. Ez a szabály csak az önkormányzati cégekre vonatkozik – tudta meg a delmagyar.hu.

A cég értékesítési vezetője ingázik a lakóhelye és a vállalkozás székhelye között. Beosztásából kifolyólag az egész ország területén végez munkát. Amikor heti két egymást követő napon a székhelyen tartózkodik, nem utazik mindkét nap haza, hanem a cég finanszírozza – a társaság nevére szóló számla alapján – a szállásdíját. Levonásba helyezhető-e ezen szállásdíj áfatartalma? Dr Bartha László adójogi szakjogász szakértő válaszolt az Adózóna oldalán.

Mezőgazdasági munkakörben (almatermesztés, permetezés, metszés stb.) milyen munkaidőbeosztásban és milyen munkarendben lehet foglalkoztatni a dolgozókat, milyen pótlékokat kell elszámolni részükre? – kérdezte az Adózóna olvasója. Hozzátette: van olyan időszak, amikor hétvégén is (szombat, vasárnap) dolgoznak, és túlórájuk is van. Dr. Hajdu-Dudás Mária munkajogi ügyvéd szakértőnk válaszolt.

A felmondási idő határidőnek nem minősülő időtartam, naptári napokkal számítandó, és a megkezdésére okot adó intézkedést (eseményt) követő napon kezdődik – mondta ki a Kúria.

Hogyan fizethető saját gépjárművel történő napi munkába járás jogcímen a kilométerenkénti 9 vagy 15 forint? – kérdezte az Adózóna olvasója. Surányi Imréné okleveles közgazda válaszolt.

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció