2020. március 31-ével megszűntek a közigazgatási és munkaügyi bíróságok. De mely bíróságok járnak el április 1-től a közigazgatási és munkaügyi bírósági eljárásokban? A legfontosabb tudnivalókról tájékoztató anyagok elérhetőek a bíróság hivatalos honlapján!

A koronavírus-járvány megfékezése érdekében a legtöbb EU-tagállam lezárta a határait, ami a sok millió, azon belül több tízezer magyar ingázó munkavállalót különösen negatívan érintett. Ha az ingázó a határzárak miatt nem dolgozhat, melyik ország jogrendje az irányadó? Ha pedig az ingázó elveszti a munkáját, akkor melyik tagállamtól kérheti a munkanélküliekre vonatkozó ellátást? A fontosabb tudnivalókat a Kapolyi Ügyvédi Iroda szakértője foglalta össze a napi.hu-n.

A kormány százezres, akár több százezres elbocsátási hullámot sem tart kizártnak a koronavírus-válsághelyzet miatt bajba került cégeknél. Nem árt tehát tisztában lennünk azzal, mit tehet meg a munkáltató. A felmondással kapcsolatos tudnivalókat a Hargittay és Tóth ügyvédi iroda munkajogászai foglalták össze – írja a 24.hu.

A kormányhoz lojális bírákkal megerősített Kúria megkerülhetetlen, döntése pedig megkérdőjelezhetetlen lesz – írja a Népszava.

Ha a munkavállaló fizetés nélküli szabadságon van, szünetel a biztosítási jogviszonya, ezért – ha más jogcímen sem jogosult az egészségügyi szolgáltatásra -, a fizetés nélküli szabadság első napjától egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie, amelynek összege idén havonta 7710 forint, naponta 257 forint – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a honlapján.

On­line élő­adá­sos be­szél­ge­tés-so­ro­zat szer­ve­zé­sén gon­dol­ko­dunk, ahol le­he­tő­ség nyí­lik kér­dé­se­ket fel­ten­ni Bak­sai Zol­tán mun­ka­jo­gi ta­nács­adó­nak. A té­má­kat most gyűjt­jük, olyas­mik­re gon­do­lunk, mint pl. mi­re szá­mít­hat­nak a Mun­ka Tör­vény­köny­ve sze­rint fog­lal­koz­ta­tot­tak a kü­lön­le­ges jog­rend, ve­szély­hely­zet ide­jén? Mi­re ér­de­mes fi­gyel­ni­ük a ho­me of­fice-ba kül­dött mun­ka­vál­la­lók­nak? Mi a hely­zet a GDPR-ral a jár­vány ide­jén?

A fizetés nélküli szabadságra kényszerülők társadalombiztosítási jogviszonyának megmaradásáért lobbizik a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ). Karsai Zoltán elnök még március közepén kereste meg levélben a kormányt, pontosabban a Gulyás Gergely vezette rendkívüli jogrendért felelős akciócsoportot.

A NAV egyszerűsítette az egyedi azonosítószámok igénylését, amire az egyedi adóügyek telefonos intézéséhez van szükség az ügyfél-tájékoztató és ügyintéző rendszerben – közölte az adóhatóság.

Lehet-e valaki egész hónapban készenlétben? Munkát nem végez. Nem akarjuk elküldeni, és fizetés nélküli szabadságra sem akarjuk küldeni, de pillanatnyilag nem tudunk részére munkát biztosítani. A bére 20 százalékát számfejtenénk csak részére, hogy biztosítása legyen. Ez megoldható lenne így? – kérdezte az Adózóna olvasója. Dr. Hajdu-Dudás Mária munkajogi ügyvéd szakértőnk válaszolt.

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ