A közös agrárpolitika (KAP) által nyújtott támogatások ellenére és a kilépést nem támogató legnagyobb szakszervezetekkel szemben, a gazdák egyhangúan támogatták a Brexitet. Ez alkalmat adott a vitára, hogy megértsék az ellentmondás okait.

 A New York Times és a ProPublica riportja szerint több tucat amerikai cég olyan álláshirdetéseket tett közzé a Facebookon, melyeket csak bizonyos korcsoportok láthattak, ezzel az idősebb álláskeresőket diszkriminálták. A cégek között olyan ismert nagyvállalatok találhatóak, mint a Verizon, az Amazon, a Goldman Sachs vagy maga a Facebook – írja a Kitekintő.

 Nehéz idők várnak a brit gazdaságra, tömegével vándorolnak ugyanis ki az uniós munkavállalók a Brexit hatására. A magyarok körében is csökkent a kiutazási kedv – olvasható a Népszavában.

Több tucatnyi lengyel városban tömegesen mondják fel az orvosok a munkaszerződésük azon részét, amelynek alapján túlórákat kell vállalniuk.

A brit miniszterelnök szerint a Nagy-Britanniában élő külföldi EU-állampolgárok jogosultságait törvény rögzíti majd, és e törvénynek brit bíróságok szereznek érvényt.

Július-szeptemberben már a harmadik egymást követő negyedévben emelkedett újabb történelmi rekordra a foglalkoztatottak száma az Európai Unióban és az euróövezetben, jelezve, hogy erős gazdasági növekedés mellett egyre feszítettebbé válik a munkaerőpiac.

 Megegyezés nélkül zárult a Volkswagennél a bértárgyalások első köre. A szakszervezet, ami 6 százalékos béremelést követelt, csalódott, mert a Volkswagen menedzsmentje nemhogy nem fogadta el, de nem is adott másik ajánlatot – írja az Automative News Europe nyomán a Portfolio.

 Persze, ahogy erre a francia statisztikai hivatal legutóbbi életszínvonal-vizsgálatában is rámutatott, nagyon óvatosan kell bánni a társadalmi kategóriákat címkéző kifejezésekkel. Tehát más az átlagjövedelem és más a médiumjövedelem. Ebből adódóan kell meghatározni a francia középosztályt – írja a HVG.

A Mátyás királyról és a bíró lányáról szóló magyar népmese juthat eszébe az olvasónak arról az egyezségről, amelyre Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke és Theresa May brit miniszterelnök jutott péntek reggelre. A megállapodás hozott is áttörést a brexit ügyében, meg nem is – olvasható a napi.hu-n.

Négyórás sztrájkba léphetnek december 15-én a Ryanair  olaszországi bázison szolgáló pilótái.

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció