Önköltség, tankönyvek, gólyatábor, albérlet vagy kollégium - mekkora kiadásal jár az egyetemi-főiskolai tanévkezdés? Az eduline.hu utánajárt.

Sőt, még az OECD-tagállamok sorában is csak egyetlen szűkmarkúbb állam van a magyarnál – írja az mfor.hu.

Harangozó Tamás szocialista országgyűlési képviselő kérdésére Pintér Sándor belügyminiszter tárgyszerű listát közölt arról, hogy mennyi túlórájuk volt a BM alá tartozó egyenruhásoknak. Ezek alapvetően a rendőrség, a bv, a katasztrófavédelem és a terrorelhárítás munkatársai – írja az Index.

Hetek óta téma, hogy a létszámhiány miatt túlterheltek a Belügyminisztérium alá tartozó hatóságok (például a rendőrök és tűzoltók). A tárca most közölte júniusig a túlóraszámokat és eszerint 521 évnyi pluszmunkaidőt teljesített az állomány – olvasható a napi.hu-n.

A mára már értékét vesztett pedagógus béreket sürgősen, és jelentős mértékben emelni kell, mert e nélkül a pálya gyorsuló kiürülése rohamossá válik. Mendrey László véleménye a HVG oldalán.

Lakáshitelt vett fel, az ország másik felébe költözött, hogy legyen munkája, diákhitele van, nyugdíjra gyűjt? Eztán csak magára számíthat – olvasható a 24.hu-n.

A legtöbb makrogazdasági folyamat iránya aránylag jól prognosztizálható, csak éppen nehéz a fordulópontokat kiszámítani és a mértékeket kalibrálni. Ilyen várható folyamat volt két-három éve a magyar munakerőpiac feszességének megnövekedése és a bértarifák gyors megemelkedése. A kormányzati ösztönzés (nagymértékű minimálbér-emelés 2016-ban) egy már magától beinduló folyamatra erősített rá. Prociklikus gazdaságpolitikai lépés, mondhatják rá a teoretikusok, de hát a kormányzati gyakorlat tele van olyan intézkedéssel, amely úgy általában nem rossz, csak nem mindig jó ütemben születik meg. Ilyen volt a CSOK is, amely az építőipart akkor tolta meg, amikor az amúgy is lendületet vett más okokból – írja a Világgazdaságban Bod Péter Ákos, a Budapesti Corvinus Egyetem professzora.

 A magyar foglalkozási szerkezetben egyértelműen beazonosíthatóak a női és férfi rétegek a KSH legfrissebb kiadványa szerint, ez pedig a statisztikai hivatal szerint a nemek közötti egyenlőtlenség tartós fennmaradására utal. A magasabb presztízsű munkakörökben például sokkal többen vannak a férfiak, míg az alkalmazotti munkakörökben már kiegyenlítettebb a nemek közötti arány. Érdekes megállapítás az is, hogy a férfiak és nők körében is a 30-44 év közöttiek esetében a legnagyobb a tartós munkanélküliek aránya, és sokan vannak a 30 év alatti munkanélküliek között azok is, akik még életükben nem dolgoztak – írja a Portfolio.

A forint gyengülése nagyon betett a hazai minimálbérnek, ami nekünk elszomorító, annak a nálunk működő külföldi cégek csak örülnek – írja az mfor.hu.

A nemzetközi összehasonlítás alapján bőven lehet hova fokozni a nyugdíjaskorú magyarok munkaerőpiaci részvételét – olvasható az mfor.hu-n.

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció