A kormány 9 milliárd forintos munkásszállóprogramot hirdetett. A kádári szocializmust megidéző intézmények építését sokan nem tartják jó ötletnek, igény azonban valóban lenne rá – írja a Magyar Narancs.

Az állam jövőre több mint 1000 milliárd forintról mondhat le a különböző adó- és járulékkedvezmények következtében. Sőt, 2019-ben egy új, de nagyon fontos kedvezmény is életbe lép, a nyugdíjasok számára – írja a Portfolio.

Nem fenékig tejfel részmunkaidőben dolgozni a diszkontláncoknál, sőt ez a pénzlenyúlás egyik formája – állítja a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének (KDFSz) elnöke. Pedig nagyon is vonzó lehetőségnek tűnhet hat órában megkeresni annyit, mint nyolcban – írja a 24.hu.

Pont annyira nehéz az alacsony keresetű családoknak előrébb lépni Magyarországon, mint Kínában vagy Indiában.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) elnöke szerint a jövő évi költségvetési javaslat nem a megoldások, hanem a problémák felhalmozódásának időszakát kínálja az oktatásban.

A legfőbb érték az ember – a szocializmus közkedvelt mondása a modern piacgazdaság alapkövéül is szolgál. Jelenleg ott tartunk, hogy kiürült a munkaerőpiac Magyarországon. A munkaerő szűkössége hosszabb távon többször volt már pozitív hatással a gazdaságra. Egyelőre azonban még csak a bérek két számjegyű éves növekedéséhez vezettek, ami áremeléssel, avagy üzletek bezárásával végződött. Adódik hát a kérdés, hogy valóban konvergálunk-e a nyugati jóléthez, avagy csupán egy ár–bér spirálban találjuk magunkat. Utóbbi jelenség végül kivétel nélkül a piacok összeomlásához és recesszióhoz vezet követhetetlen árakkal, értéktelen devizával és végül munkaerőpiaci depresszióval társulva. A költségek által generált infláció és az áremelésre képtelen cégek kiszorítása tekinthető gazdasági tisztítótűznek is. Ez azonban kevés vigasz lehet annak, aki a jóléti felzárkózásra számít – írja az Alap blog.

Hiába vázolt nagyívű terveket Kásler Miklós miniszter, a büdzséből az ágazatnak szánt pénz még az eddigi szolgáltatások szinten tartására is csak szűkösen elég – olvasható a Népszavában.

 Az ideinél több tíz milliárd forinttal kevesebb pénz jut jövőre a nyugdíjalap kifizetéseire a munkáltatók befizetéseiből az államkincstárba. A tegnap benyújtott, 2019-es költségvetési törvényjavaslatban találtunk rá erre az intézkedésre – írja az mfor.hu.

Alig fél munkanappal korábban, mint hogy Varga Mihály a marhabőr táskában bevitte a Parlamentbe, az OKÉT fórumán – szóbeli előterjesztés alapján - a kormány a közszolgálati dolgozók képviselőivel egyeztetett a jövő évi költségvetésről. A nagy konföderációk vezetői mind ott voltak, elkészültek a hivatalos fotók. Akkor a kötelező érdekegyeztetés már rendben is van? Az MKKSZ hírlevele itt olvasható.

 

Tízből négy magyar (a lakosság 40,4 százaléka) él olyan lakásban, amelynek mérete nem felel meg a család méretének, derül ki az Eurostat frissen közzétett 2016-os adataiból. Ez jóval meghaladja a 16,6 százalékos uniós átlagot.

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció