Az utóbbi másfél év megváltoztatta a munka világát – derült ki a Policy Solutions felméréséből. 2020 I. félévében csökkent a foglalkoztatottság és nőtt a munkanélküliség. Körülbelül 400 ezer munkanélkülivel lett több a KSH kimutatása szerint. A Policy Solutions felmérése szerint viszont a hivatalos statisztikáknál nagyobb mértékű leépítések történtek: saját bevallása szerint a válaszadók tizede veszítette el a munkáját az elmúlt évben. A politikai elemző cég felmérése szerint a magyarok több mint fele (55%) tart attól, hogy a járvány miatt kevesebb lesz a fizetése, és a megkérdezettek 45%-a tart attól, hogy elveszti az állását. Tízből négyen (39%) azt válaszolták, hogy romlott az anyagi helyzetük, 59% pedig nem érzékelt változást. Alig volt olyan válaszadó, aki az anyagi helyzete javulásáról számolt be (2%).

A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) közleményben reagált arra a hírre, hogy az Alkotmánybíróság a rabszolgatörvényként elhíresült törvénynek több pontját is alkotmányellenesnek találta. A szakszervezet félsikernek tartja az AB döntését, mert egy további beadvány elbírálására is várnak.

Újabb mun­ka­jo­gi kon­zul­tá­ci­ós le­he­tő­sé­get biz­to­sí­tunk 2020. áp­ri­lis 24-én, pén­te­ken 17.30-tól mind­azok­nak a Mun­ka Tör­vény­köny­ve sze­rint fog­lal­koz­ta­tott mun­ka­vál­la­ló Ol­va­só­ink­nak, aki­ket érin­te­nek az el­múlt he­tek­ben ha­tály­ba lé­pett jog­sza­bály-mó­do­sí­tá­sok. Kér­dé­se­ik­re Bak­sai Zol­tán mun­ka­jo­gi ta­nács­adó, a Mun­ka­jo­gi-tu­dás web­ol­dal tu­laj­do­no­sa vá­la­szol.

Regisztráció lezárva. A COVID-19 jár­vány mi­att be­ve­ze­tett kü­lön­le­ges jog­rend le­he­tő­vé tet­te, hogy a kor­mány a mun­ka­jo­gi sza­bá­lyo­kat sa­ját ha­tás­kö­ré­ben át­ír­ja. 2020. áp­ri­lis 17-én, pén­te­ken 16.00 és 17.00 óra kö­zött té­rí­tés­men­tes on­line mun­ka­jo­gi kon­zul­tá­ci­ót szer­ve­zünk mind­azok­nak a Mun­ka Tör­vény­köny­ve sze­rint fog­lal­koz­ta­tott mun­ka­vál­la­ló Ol­va­só­ink­nak, aki­ket érin­te­nek az el­múlt he­tek­ben ha­tály­ba lé­pett jog­sza­bály-mó­do­sí­tá­sok. Kér­dé­se­ik­re Bak­sai Zol­tán mun­ka­jo­gi ta­nács­adó, a Mun­ka­jo­gi-tu­dás web­ol­dal tu­laj­do­no­sa vá­la­szol.

On­line élő­adá­sos be­szél­ge­tés-so­ro­zat szer­ve­zé­sén gon­dol­ko­dunk, ahol le­he­tő­ség nyí­lik kér­dé­se­ket fel­ten­ni Bak­sai Zol­tán mun­ka­jo­gi ta­nács­adó­nak. A té­má­kat most gyűjt­jük, olyas­mik­re gon­do­lunk, mint pl. mi­re szá­mít­hat­nak a Mun­ka Tör­vény­köny­ve sze­rint fog­lal­koz­ta­tot­tak a kü­lön­le­ges jog­rend, ve­szély­hely­zet ide­jén? Mi­re ér­de­mes fi­gyel­ni­ük a ho­me of­fice-ba kül­dött mun­ka­vál­la­lók­nak? Mi a hely­zet a GDPR-ral a jár­vány ide­jén?

Azt a jövedelmet kell figyelembe venni a rokkantsági ellátás megállapításakor, ami után kötelező levonni a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot is – a Kúria döntése a munkajog.hu oldalán.

A 2015. évi országos hatósági ellenőrzési terv alapján a munkaügyi célellenőrzés fókuszába 2015. október-novemberben a szabadsággal kapcsolatos szabályok ellenőrzése kerül. A munkáltatónak az ellenőrzésre való felkészülés során a szabadság kiadásának szabályai mellett figyelemmel kell lennie a munka törvénykönyvében foglalt nyilvántartás vezetési kötelezettségére is. Az ado.hu az alábbiakban ezeket a szabályokat foglalta össze röviden.

A munkajog.hu az  alábbiakban „A munka díjazása” című könyvből közölt részletet a rendkívüli munkavégzésért járó pótlékokra vonatkozóan.

Több esetben is lehetséges, hogy a munkavállaló jogszerűen nemet mondjon a munkáltató utasítására. Ennek természetesen teljesen más a munkajogi megítélése, mintha kellő alap nélkül nem teljesítene egy utasítást – írja a munkajog.hu oldalán dr. Kártyás Gábor munkajogász.

A határozott idejű munkaviszony elsősorban a munkáltató érdekeit szolgálja, ezért a jog fokozottan védi a munkavállalót, és számos rendelkezés korlátozza a határozott idejű munkaviszony „szabad” alakítását – írja a Piac és Profit.