Az üzemi baleset esetén igénybe vehető különlegesen kedvezményes baleseti ellátások az élet extrém helyzeteit is figyelembe veszik – írja az ado.hu.

Saját és fokozottan veszélyeztetett férje egészségi állapotát féltve, az iskolai biztonsági intézkedéseket elégtelennek látva, rendkívüli lemondással távozott novemberben egy pedagógus egy általános iskolából. Távozási módjának jogszerűségét azonban vitatja a fenntartó.

Roppant érzékeny területen jár az a vállalat, amely arra kíváncsi miről is levelezik munkavállalója, s ezt ellenőrzi. Az alkalmazott fiókjának revíziója ugyanis nagy körültekintést igényel. Ez különösen abban az esetben igaz, ha engedélyezett számukra a magánhasználat. A munkáltató nem ellenőrizheti a privát leveleket, ha ezt mégis megteszi, majd ezek tartalma alapján jogellenesen szünteti meg a munkavállaló jogviszonyát, akkor ezért kártérítést, a személyiségi jogok megsértése miatt pedig sérelemdíjat is követelhet a munkavállaló – hívja fel a figyelmet act Bán és Karika Ügyvédi Társulás Adó Online-hoz eljuttatott közleménye.

A legmagasabb összegű nyugdíj elérése érdekében sokan élnek a nyugdíjrögzítés, illetve a nyugdíjnövelés lehetőségével. Vajon lehetséges-e ez a „nők 40” kedvezményes nyugdíja esetén? Az ado.hu cikke.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, az Alkotmánybíróság pénteken mondta ki, hogy a 2018 telén elfogadott, dolgozói jogokat megnyomorító rabszolgatörvény, több ponton is alkotmányellenes. Ellenzéki képviselők pénteken örömmel fogadták a döntést, azonban ahogy egy munkajogász felhívta rá a figyelmet, a gyakorlatban nincs különösebb jelentősége az alkotmánybírósági határozatnak, hiszen az állásfoglalás inkább csak részletszabályozásokra fókuszált – írja a Mérce.

A jogosultság alátámasztható akár a gyermek iskolalátogatási igazolásával is. Átmenetileg nem elérhető az Online számla tesztfelület. Az ado.hu cikke.

Az utóbbi másfél év megváltoztatta a munka világát – derült ki a Policy Solutions felméréséből. 2020 I. félévében csökkent a foglalkoztatottság és nőtt a munkanélküliség. Körülbelül 400 ezer munkanélkülivel lett több a KSH kimutatása szerint. A Policy Solutions felmérése szerint viszont a hivatalos statisztikáknál nagyobb mértékű leépítések történtek: saját bevallása szerint a válaszadók tizede veszítette el a munkáját az elmúlt évben. A politikai elemző cég felmérése szerint a magyarok több mint fele (55%) tart attól, hogy a járvány miatt kevesebb lesz a fizetése, és a megkérdezettek 45%-a tart attól, hogy elveszti az állását. Tízből négyen (39%) azt válaszolták, hogy romlott az anyagi helyzetük, 59% pedig nem érzékelt változást. Alig volt olyan válaszadó, aki az anyagi helyzete javulásáról számolt be (2%).

A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) közleményben reagált arra a hírre, hogy az Alkotmánybíróság a rabszolgatörvényként elhíresült törvénynek több pontját is alkotmányellenesnek találta. A szakszervezet félsikernek tartja az AB döntését, mert egy további beadvány elbírálására is várnak.

Újabb mun­ka­jo­gi kon­zul­tá­ci­ós le­he­tő­sé­get biz­to­sí­tunk 2020. áp­ri­lis 24-én, pén­te­ken 17.30-tól mind­azok­nak a Mun­ka Tör­vény­köny­ve sze­rint fog­lal­koz­ta­tott mun­ka­vál­la­ló Ol­va­só­ink­nak, aki­ket érin­te­nek az el­múlt he­tek­ben ha­tály­ba lé­pett jog­sza­bály-mó­do­sí­tá­sok. Kér­dé­se­ik­re Bak­sai Zol­tán mun­ka­jo­gi ta­nács­adó, a Mun­ka­jo­gi-tu­dás web­ol­dal tu­laj­do­no­sa vá­la­szol.

Regisztráció lezárva. A COVID-19 jár­vány mi­att be­ve­ze­tett kü­lön­le­ges jog­rend le­he­tő­vé tet­te, hogy a kor­mány a mun­ka­jo­gi sza­bá­lyo­kat sa­ját ha­tás­kö­ré­ben át­ír­ja. 2020. áp­ri­lis 17-én, pén­te­ken 16.00 és 17.00 óra kö­zött té­rí­tés­men­tes on­line mun­ka­jo­gi kon­zul­tá­ci­ót szer­ve­zünk mind­azok­nak a Mun­ka Tör­vény­köny­ve sze­rint fog­lal­koz­ta­tott mun­ka­vál­la­ló Ol­va­só­ink­nak, aki­ket érin­te­nek az el­múlt he­tek­ben ha­tály­ba lé­pett jog­sza­bály-mó­do­sí­tá­sok. Kér­dé­se­ik­re Bak­sai Zol­tán mun­ka­jo­gi ta­nács­adó, a Mun­ka­jo­gi-tu­dás web­ol­dal tu­laj­do­no­sa vá­la­szol.