Sok cég a tervezett létszámfelvétel, illetve a beruházások elhalasztásával, a mozgóbérek csökkentésével és a munkakörök átírásával reagál a minimálbér 2018-as emelésére, derült ki az MKIK GVI kutatásából. Csak kevesen terveznek elbocsátásokat a béremelés miatt – írja a Portfolio.

Pénteken tartják a Fővárosi Nagycirkuszban azt a jótékonysági előadást, amelynek bevételéből a nyugdíjas artistákat segíti a Artistaművészek és Cirkuszi Dolgozók Szakszervezetének közreműködésével.

Saját költségvetéséből vállalja a XV. kerületi önkormányzat a juttatás magasabb adóterheit, hogy az alkalmazottak nettó jövedelme jövőre se csökkenjen – írja a Népszava.

A jövő év elejétől a tűzoltók már csak szabadidővel válthatnák meg a túlóráikat, a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete szerint ugyanakkor az intézkedés miatt még többen hagynák el a pályát.

Békéscsabától Sopronig és Miskolctól Siófokig tombol a munkaerőhiány a Magyar Postánál. A Napi.hu által megkérdezett szakszervezeti vezető szerint egyáltalán nem vonzó a postás karrier, ezért a meghirdetett kézbesítői vagy ügyintézői állásokra általában nem is jelentkezik senki.

Az OECD 2018-as, a vagyoni egyenlőtlenségeket vizsgáló, egy néhány éve bevezetett mérési módszerre alapozott tanulmánya szerint a felmérésben érintett országokban – és minden bizonnyal a felmérésben nem érintettekben is – a társadalmi egyenlőtlenségek jóval nagyobbak a korábban feltételezettnél. Míg eddig általában a háztartások bevételeinek eltéréseit vizsgálták az egyenlőtlenségek kutatásakor, a jelenlegi felmérés újszerű megközelítése szerint ezzel csak részlegesen lehet mérni a háztartások fogyasztásra fordítható erőforrásait – olvasható a Mércén.

A felső és az alsó csoportok nagyobb arányban bővülnek, mint a középső szegmenshez tartozók – állapította meg a KSH egyik nemrégiben kiadott elemzése. A tulajdonosi középosztály is veszített erejéből, amiért a miniszterek a hazai vállalkozásokat hibáztatják – írja az azenpenzem.hu.

Az adótörvények módosításába szép csendben beleszőtték a „pofátlan végkielégítésekről” szóló 2010-es törvény hatályon kívül helyezését is. Ráadásul január 1-re visszamenőleg, vagyis a választások után lecserélt cégvezetőknek nem kell aggódniuk – olvasható a Népszavában.

Bár repkednek a rendvédelemben a számok milliós túlórákról, a rendőri szakszervezet feltette kérdését arról, hogy ténylegesen „mennyi az annyi”. Bárdos Judit szerint lesz megállapodás a túlórák kifizetéséről, mert a kormány se akarhat 20-30 százalékos leszerelést – írja a fuhu.hu.

Az MGYOSZ alelnöke szerint, ha már jövő januárban csökken a szocho, akkor nagyobb mértékben nőhet 2019-ben a minimálbér, mint ha csupán júliustól válik hatályossá az adó mérséklése.

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció