Az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője nem akar szembenézni a valódi problémákkal, ezért az újabb tárgyalási meghívót is elutasította a Civil Közoktatási Platform. A minisztérium azt mondja, ők tárgyalnának a 12 pontos követeléslistáról is – írja az Origo.

„Kormány Kerekasztalnak” nevezték el a Civil közoktatási Platform vezetői azt a tárgyalássorozatot, amit az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Köznevelési Kerekasztalnak hív. A minisztérium ezeken a megbeszéléseken jutna megegyezésre a pedagógusok képviselőivel a közoktatás hibáinak kijavításáról. A tárca ezért szombaton újabb megbeszélésre hívta a Civil Közoktatási Platformot, a szervezet azonban elutasította a tárgyalásokat.

„Őszinte sajnálattal vettük tudomásul, hogy a Miniszter úr és minisztériuma még mindig nem szembenézni akar a problémákkal, csupán a közhangulatot akarja elaltatni a szorgos tevékenység látszatával” - írták közleményükben.

A minisztérium az MTI-hez eljuttatott közleményében arról írt, hogy a civil közoktatási platform követelései szerepelnek a köznevelési kerekasztal munkacsoportjainak témái között. Az EMMI-ből azt is megüzenték, hogy a tömörülés képviselőjét várják a kerekasztal keddi ülésére.

Vitatkoznak

„A platform által leírt kérdések, problémák a tárca előtt is ismertek, azok egytől egyig szerepelnek a köznevelési kerekasztal valamelyik munkacsoportjának témái között. A köznevelési kerekasztal plenáris ülése a tárgyalópartnerek által meghatározott ütemezés szerint végzi szakmai munkáját, már az első két ülésen megfogalmaztak több olyan javaslatot, amelyet a kormányzat elfogadott - olvasható a dokumentumban.

A Civil Közoktatási Platform vezetői viszont ezzel nem értenek egyet. Szerintük a kormány csak olyan engedményt hajlandó tenni, ami elég olcsón megúszható”.

Szerintük valódi rendszer-átalakításra volna szükség, de a megbeszéléseken erre nincs esély. A kormány ezt a tárgyalások kezdetén leszögezte - írják. Szerintük a kormány csak látszatmegbeszéléseket folytat, és közoktatási tapasztalattal nem rendelkező tárgyalópartnereket is bevont a tárgyalásokba.

Pontokba szedték a követeléseket

„Továbbra is  olyan kétoldalú tárgyalásra állunk készen, (...) amely nyílt, szakmai alapokon nyugszik” - olvasható a közleményben.

A civil közoktatási platform nemrég 12 pontban fogalmazta meg elképzeléseit a közoktatás átalakításáról. Szeretnék elérni, hogy a kötelező testnevelésórák száma csökkenjen, a kötelező erkölcstan- és hittanórák szűnjenek meg. Szerintük az érettségik megújítását is el kell halasztani.

Forrás: Origo

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció

Szakszervezetek.hu hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy első kézből értesülhessen a szakszervezetekkel kapcsolatos hírekről.