Újabb mun­ka­jo­gi kon­zul­tá­ci­ós le­he­tő­sé­get biz­to­sí­tunk 2020. áp­ri­lis 24-én, pén­te­ken 17.30-tól mind­azok­nak a Mun­ka Tör­vény­köny­ve sze­rint fog­lal­koz­ta­tott mun­ka­vál­la­ló Ol­va­só­ink­nak, aki­ket érin­te­nek az el­múlt he­tek­ben ha­tály­ba lé­pett jog­sza­bály-mó­do­sí­tá­sok. Kér­dé­se­ik­re Bak­sai Zol­tán mun­ka­jo­gi ta­nács­adó, a Mun­ka­jo­gi-tu­dás web­ol­dal tu­laj­do­no­sa vá­la­szol. A kon­zul­tá­ci­ó­hoz ké­szült pre­zen­tá­ci­ót már most el­ol­vas­hat­ja, ha ide kat­tint.

Pén­tek­re ter­ve­zett té­má­ink:

  • A hely­zet­ér­té­ke­lés sze­re­pe a meg­ol­dás­ke­re­sés­ben. A meg­fe­le­lő kér­dé­sek fon­tos­sá­ga a jó vá­la­szok meg­ta­lá­lá­sá­ban.
  • A Mun­ka Tör­vény­köny­ve ed­dig is meg­lé­vő le­he­tő­sé­gei, a kor­mány új ren­de­le­te­i­nek ha­tá­sa.
  • Mit mér­le­gel­jünk egy, a mun­kál­ta­tó ál­tal elénk tett do­ku­men­tum kap­csán?

A kon­zul­tá­ci­ó­ra nem áru­lunk je­gyet, de rész­ve­vő­ként 2.500 Ft ado­mányt ké­rünk a Ma­gyar Vö­rös­ke­reszt ja­vá­ra a ko­ro­na­ví­rus el­le­ni vé­de­ke­zés elő­se­gí­té­se ér­de­ké­ben. Ado­mány­szám­la: K&H Bank Nyrt. 10405004-00026542-00000005

A rész­vé­tel re­giszt­rá­ci­ó­hoz kö­tött. A részt­ve­vői he­lyek szá­ma kor­lá­to­zott, ezért kér­jük, hogy csak olya­nok re­giszt­rál­ja­nak, akik biz­to­san részt is vesz­nek a kon­zul­tá­ci­ón!

A kon­zul­tá­ci­ót a Zoom-on tart­juk. A Zoom in­gye­nes ver­zi­ó­ját in­nen tölt­he­ti le, a be­lé­pés­hez szük­sé­ges meg­hí­vót a re­giszt­rá­lás­kor meg­adott e-mail cím­re pén­tek dél­előtt küld­jük ki.

Re­giszt­rál­ni ezen űr­lap ki­töl­té­sé­vel tud.