Regisztráció lezárva. A COVID-19 jár­vány mi­att be­ve­ze­tett kü­lön­le­ges jog­rend le­he­tő­vé tet­te, hogy a kor­mány a mun­ka­jo­gi sza­bá­lyo­kat sa­ját ha­tás­kö­ré­ben át­ír­ja. 2020. áp­ri­lis 17-én, pén­te­ken 16.00 és 17.00 óra kö­zött té­rí­tés­men­tes on­line mun­ka­jo­gi kon­zul­tá­ci­ót szer­ve­zünk mind­azok­nak a Mun­ka Tör­vény­köny­ve sze­rint fog­lal­koz­ta­tott mun­ka­vál­la­ló Ol­va­só­ink­nak, aki­ket érin­te­nek az el­múlt he­tek­ben ha­tály­ba lé­pett jog­sza­bály-mó­do­sí­tá­sok. Kér­dé­se­ik­re Bak­sai Zol­tán mun­ka­jo­gi ta­nács­adó, a Mun­ka­jo­gi-tu­dás web­ol­dal tu­laj­do­no­sa vá­la­szol. A kon­zul­tá­ci­ó­hoz ké­szült pre­zen­tá­ci­ót már most el­ol­vas­hat­ja, ha ide kat­tint.

Pén­tek­re ter­ve­zett té­má­ink:

  • A hely­zet­ér­té­ke­lés sze­re­pe a meg­ol­dás­ke­re­sés­ben. A meg­fe­le­lő kér­dé­sek fon­tos­sá­ga a jó vá­la­szok meg­ta­lá­lá­sá­ban.
  • A Mun­ka Tör­vény­köny­ve ed­dig is meg­lé­vő le­he­tő­sé­gei, a kor­mány új ren­de­le­te­i­nek ha­tá­sa.
  • Mit mér­le­gel­jünk egy, a mun­kál­ta­tó ál­tal elénk tett do­ku­men­tum kap­csán?

A rész­vé­tel re­giszt­rá­ci­ó­hoz kö­tött, a kon­zul­tá­ci­ót a Zoom-on tart­juk. A Zoom in­gye­nes ver­zi­ó­ját in­nen tölt­he­ti le, a be­lé­pés­hez szük­sé­ges meg­hí­vót a re­giszt­rá­lás­kor meg­adott e-mail cím­re pén­tek dél­előtt küld­jük ki.

A pénteki online munkajogi konzultációra beteltek a helyek, a regisztrációt lezártuk.