Valóban lehet hatékonyabb a home office az irodai környezetnél? Ha igen, vajon miért ódzkodnak tőle a munkáltatók?

A munkáltatók negyede továbbra sem támogatja az otthoni munkavégzést, aminek elsődleges oka, hogy nem látják a távmunkában dolgozó teljesítményét, így nem tudják összehasonlítani a távmunkában és az irodában végzett munkát – derül ki az Epson friss kutatásából.
A távmunka bevezetésének számos előnye és kockázata van munkaadói és munkavállalói oldalról egyaránt. A munkavállalók 36%-a jelentette ki, hogy számukra komoly érték, hogy jobban tudják menedzselni a munka és a magánélet közti egyensúlyt. Munkáltatói szemmel nézve a távmunka lehet sokkal produktívabb, mert nem folyik el az idő kávészünetekre, és a monitor fölötti beszélgetés sem vonja el a figyelmet, a válaszadók 42%-a nyilatkozott úgy, hogy a távmunka bevezetése mindenképp teljesítménynövelő hatású.

Elsősorban a vezető döntésén múlik, hogy bevezeti-e a távmunkát, az elterjedésének (ahogy a kutatásból is kiderül) leginkább a technikai feltételek és a transzparencia hiánya szab gátat. Összességében tehát mindkét félnek érdeke, hogy látható legyen a teljesítmény, kimutatható legyen az elvégzett munka.
Erre és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ a MTMSz XVI. Távmunka Szakmai Műhely (www.tavmunka.org/szm) rendezvényén, ahol közép- és nagyvállalatok vezetői pro és kontra érvekkel osztják meg tapasztalataikat a távmunka bevezetéséről, és ahol az ITSH távmunka gyakorlatát is megismerhetik az érdeklődők.

     Kiadó: Magyar Távmunka Szövetség

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?Bill Barry, a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lők­nek szó­ló új könyv a­me­ri­ka­i szer­ző­je 2017. má­jus má­so­dik fe­lé­ben könyv­be­mu­ta­tó­kat tart Bu­da­pes­ten, Szom­bat­he­lyen, Kecs­ke­mé­ten és Mis­kol­con.

To­vábbi in­for­má­ció