Valóban lehet hatékonyabb a home office az irodai környezetnél? Ha igen, vajon miért ódzkodnak tőle a munkáltatók?

A munkáltatók negyede továbbra sem támogatja az otthoni munkavégzést, aminek elsődleges oka, hogy nem látják a távmunkában dolgozó teljesítményét, így nem tudják összehasonlítani a távmunkában és az irodában végzett munkát – derül ki az Epson friss kutatásából.
A távmunka bevezetésének számos előnye és kockázata van munkaadói és munkavállalói oldalról egyaránt. A munkavállalók 36%-a jelentette ki, hogy számukra komoly érték, hogy jobban tudják menedzselni a munka és a magánélet közti egyensúlyt. Munkáltatói szemmel nézve a távmunka lehet sokkal produktívabb, mert nem folyik el az idő kávészünetekre, és a monitor fölötti beszélgetés sem vonja el a figyelmet, a válaszadók 42%-a nyilatkozott úgy, hogy a távmunka bevezetése mindenképp teljesítménynövelő hatású.

Elsősorban a vezető döntésén múlik, hogy bevezeti-e a távmunkát, az elterjedésének (ahogy a kutatásból is kiderül) leginkább a technikai feltételek és a transzparencia hiánya szab gátat. Összességében tehát mindkét félnek érdeke, hogy látható legyen a teljesítmény, kimutatható legyen az elvégzett munka.
Erre és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ a MTMSz XVI. Távmunka Szakmai Műhely (www.tavmunka.org/szm) rendezvényén, ahol közép- és nagyvállalatok vezetői pro és kontra érvekkel osztják meg tapasztalataikat a távmunka bevezetéséről, és ahol az ITSH távmunka gyakorlatát is megismerhetik az érdeklődők.

     Kiadó: Magyar Távmunka Szövetség

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció