Az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság (OKSZ) 3 hazai konföderációhoz tartozó 7 tagszervezete támogatásáról biztosítja a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) 2019. november 30-ai tüntetését és felhívja a 7 szakszervezet által képviselt közszolgálati ágazatok munkavállalóit, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a PSZ által szervezett tüntetésen.

 A közszolgálatban dolgozók széttagolt, de egységesen alacsony bérének emeléséért küzdő OKSZ a PSZ-t is tagjai között tudja.

Az OKSZ 4 követelése közül a második megegyezik azzal a bérköveteléssel, melynek érdekében a PSZ most demonstrációt tervez.

Az OKSZ-be tömörült szakszervezetek kiállnak a pedagógus életpálya vetítési alapjának növelése mellett épp úgy, mint az oktató-nevelő tevékenységet segítők, a szociális ellátási területen dolgozók, a bölcsődei ellátásban és a közgyűjteményekben, valamint a kutatóintézetekben dolgozók béralapjának és ezen ágazatok bérpótlékainak emelése érdekében!

Budapest, 2019. november 22.

Csóti Csaba ügyvivő OKSZ

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ