A Pedagógusok Szakszervezete a Pedagógusjogok világnapján (október 5.) is határozottan kiáll a pedagógusok jogai mellett.

Ezért kinyilvánítja a következőket:

A magyar pedagógusnak joga van ahhoz, hogy nagyobb megbecsülést harcoljon ki a társadalomban, hiszen ő neveli-oktatja a jövő generációját!

A magyar pedagógusnak joga van ahhoz, hogy munkájával arányos fizetést kapjon!

A magyar pedagógusnak joga van ahhoz, hogy bére elérje a versenyszféra diplomásainak átlagbérét!

A magyar pedagógusnak joga van ahhoz, hogy emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák!

A magyar pedagógust megilleti a nevelési és oktatási módszerek megválasztásának joga!

A magyar pedagógusnak joga van ahhoz, hogy képzése, továbbképzése ideje alatt felkészülhessen a tőle elvárt minőségi oktatásra!

A magyar pedagógusnak joga van arra, hogy (szakmai szervezetek, szakszervezetek révén) véleményezhesse a munkáját alapvetően meghatározó jogszabályokat!

A magyar pedagógusnak joga van ahhoz, hogy méltó körülmények között nevelje-oktassa a gyermekeket az óvodától a felsőoktatásig!

A magyar pedagógusnak is joga van véleménye szabad kinyilvánításához, ezt semmilyen munkaköri leírás nem korlátozhatja!

1994-ben az UNESCO október 5-ét jelölte ki a Pedagógusjogok világnapjának, emléket állítva annak az 1966-ban tartott kormányközi konferenciának, amely nagy lépést jelentett a tanároknak státuszuk meghatározása szempontjából.  Az UNESCO által összehívott párizsi konferencián az UNESCO az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezetével közösen elfogadta azt az ajánlást, amely tartalmazza a tanárok jogait és felelősségét, továbbá nemzetközi sztenderdek kialakítását kezdeményezték a tanárképzésre, a pedagógusok továbbképzésére, a tanárok alkalmazására stb. A dokumentum ajánlásokat tartalmaz arra is, hogy a tanárokat be kell vonni az oktatást érintő döntések előkészítésébe a minőségi oktatás biztosításához.

Budapest, 2019. október 4.

 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ