A Vasutasok Szakszervezete a 2019. év első nyári hőségriadója kapcsán felszólítja a munkáltatót arra, hogy a nyári hőségben foganatosítson a munkavállalók egészségét megóvó intézkedéseket, különös tekintettel a védőital biztosítására, valamint a pihenőidő alkalmazására.

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM rendelet részletes előírásokat tartalmaz a munkahelyi klimatikus viszonyok biztosítására vonatkozóan. A jogszabály alapján a 24 foknál magasabb korrigált effektív léghőmérsékletű helyiségek esetében óránként legalább 5, legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni a munkavállalók részére.

Szintúgy előírja a jogszabály azt is, hogy amennyiben a hőmérséklet az említett 24 fokot meghaladja, a munkavállalók részére igény szerint, de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani.

Jegyvizsgáló tagtársaink számos alkalommal számolnak be arról, hogy a klímaberendezés nélkül közlekedő vasúti kocsikban a hőmérséklet jelentősen meghaladja a jogszabályban előírt mértéket. Az ilyen jellegű foglalkoztatás azonban nemcsak a munkavédelmi előírások megsértését jelenti, hanem – sajnos - a dolgozók egészségét is komoly veszélynek teszi ki.

Az ügyben megtett megkereséseinkre - pl. 2018 októberi VÉT, 2019. május 7-én kelt levelünk - eddig a munkáltató érdemi, a dolgozók egészségét és a biztonságos munkavégzést biztosító megoldási javaslatot nem kínált. Az extrém hőmérsékleti viszonyok miatt azonban a helyzet tovább nem tartható, hiszen félő, hogy a levegőtlen, meleg kocsikon szolgálatot teljesítő munkavállalók rosszul lesznek.

Ennek megfelelően kérjük, hogy mindazon munkavállalók részére, akik klímaberendezés nélküli kocsikon teljesítenek a nyári meleg idején szolgálatot, a munkáltató biztosítsa a védőitalt, valamint a részükre adja ki a pihenőidőt, melynek mértéke óránként legalább 5, legfeljebb 10 perc.

Ezen pihenőidők esetében a munkavállalókat díjazás illeti meg, melynek oka az, hogy a rendelet szerint hivatkozott pihenőidő – elnevezése ellenére - nem azonos az Mt. szerinti pihenőidővel, azt a munkaidő részének kell tekinteni, tehát arra jár díjazás.

Kérjük, hogy az intézkedésekkel biztosítsák jegyvizsgáló kollégáink egészség-védelmét, különös figyelemmel arra, hogy a jogszabályba ütköző módon elrendelt munkavégzés a Munka Törvénykönyve 54.§ szerint a munkavállaló által megtagadható.

Jegyvizsgáló tagtársaink a vasúti személyszállítás kiemelt jelentőségű szereplői, akik nemcsak az utasbiztonságért, hanem az utazókkal való kapcsolattartásért is felelnek. Kérjük, hogy a vasútüzem e nélkülözhetetlen szereplői számára a hivatkozott jogszabályban foglalt munkavédelmi intézkedéseket a munkáltató foganatosítsa.

A hőségriadóra vonatkozó jogszabályi rendelkezések be nem tartása esetén szakszervezetünk kénytelen lesz az illetékes hatósághoz fordulni.

Továbbá, a hőség mellett nagyban zavarják a munkavállalók munkavégzését a késő délutáni órákban megjelenő rovarok, illetve szúnyogok, ezért kezdeményezzük a jegyvizsgálói és pénztárosi munkakörben foglalkoztatott munkavállalók szúnyogriasztó spray-vel történő mielőbbi ellátását.

 

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ