A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma Ifjúsági Tagozata (SZEFIT) és Nyugdíjas Választmánya – tekintettel erre a fontos társadalmi kérdésre – deklarálja a rétegszervezetek és az általuk képviselt nemzedékek egymást támogató és egymásért kiálló magatartását és lefekteti a további együttműködés kereteit.

Mindkét szervezet elutasítja a társadalom egyes korosztályainak gazdaságpolitikai eszközökkel vagy a média által gyakran közvetített hírek segítségével történő szembeállítását. A korosztályok sajátos problémáira sosem az egymás ellen fordulás, hanem a szolidaritás felvállalása, egymás segítése lehet a megoldás.

Hisszük, hogy a magyar munkaerőpiacon jól megférhet és egymást segítve remekül működhet együtt fiatal és idősebb munkavállaló. Ezért javasoljuk, hogy Magyarország is törekedjen az európai szociális partnerek az aktív időskor és a generációk közötti megközelítés témájában született autonóm keret-megállapodásának mielőbbi átültetésére.

Ennek keretében fontos:

 1. a) Növelni a tudatosságot és megértést a munkaadók, a munkavállalók és érdekképviselőiknek a demográfiai változások kihívásai adta lehetőségek között;
 2. b) A munkáltatók, munkavállalók és képviselőik számára minden szinten gyakorlati megközelítéseket és/vagy az aktív öregedés témában teendő intézkedések előmozdítására és kezelésére hatékony módot nyújtani;
 3. c) Biztosítani az egészséges, biztonságos és termelékeny munkakörnyezetet;
 4. d) Az életciklus innovatív megközelítését produktív és minőségi munkahelyekkel úgy, hogy az emberek csak akkor hagyják abba a munkát, amikor elérik a törvényes nyugdíjkorhatárt;
 5. e) Elősegíteni a kölcsönös együttműködést és a konkrét intézkedések előmozdítását, valamint a tapasztalatok, ismeretek átadását a munkahelyen a generációk között.

Egyszer minden munkavállaló nyugdíjas lesz, ezért a nyugdíjak kérdése nem csak a nyugdíjasok ügye. Közösen kezdeményezzük, hogy induljon meg az érdemi szakmai vita a döntéshozók között arról, hogy kiszámítható, stabil és igazságos nyugdíjrendszer legyen Magyarországon. Elvárjuk, hogy ebbe vonják be a szakértők mellett a civil szervezeteket és a munkavállalókat képviselő szervezeteket. A mai fiataloknak joguk van tudni, hogy mi vár rájuk idős korukban, hogyan tervezhetik nyugdíjas éveiket.

Az intergenerációs kapcsolatok erősítése az utánpótlás-nevelés kérdése miatt a szakszervezetek keretein belül is kiemelt terület kell, hogy legyen. Meg kell találni azokat a fórumokat, amelyek teret biztosítanak a közös munkának.

Lépjünk fel együtt a fiatal munkavállalók, a családalapító és gyermeket vállalók érdekében, hasonló módon tegyük ezt a nyugdíjasok életszínvonalának emeléséért, a biztos nyugdíjért és harcoljunk a mindkét generációt érintő fokozatos elszegényedés, a lappangó nyomor ellen.

Tekintettel a kialakult helyzetre, a két szervezet arra az elhatározásra jutott, hogy megerősíti korábban is jó együttműködését és konkrétan a következőkben állapodik meg:

 1. A SZEF Nyugdíjas Választmánya és SZEFIT mindennapi tevékenysége alapvető követelményének tartja a két generáció közötti szoros együttműködésének, egymás tiszteletének, támogatásának érvényesítését.
 2. Áttekintik a két Tagozat programját, feladattervét. A kölcsönösen érintett témák, feladatok alapján kialakítják a közös cselekvési tervüket.
 3. Adott esetben, rendkívüli események, rendezvények, demonstrációk megszervezésében, lebonyolításában aktív részt vállalnak.
 4. Mindkét tagozat a munka világán túl is nagyobb hangsúlyt helyez a társadalmi, szociális problémák alakulására, azok hatásaira.
 5. Célul tűzik ki a társadalmi kohézió, a befogadás és a társadalmi szerepvállalás erősítését, valamint a szociális biztonsági rendszerek kiigazítását oly módon, hogy azok képesek legyenek hosszú távon fenntarthatóak maradni és megfelelő nyugdíjat biztosítani.
 6. Feladatuk az említett korcsoportok munkaerő-piaci részvételének előmozdítása, mellyel létrejöhet a nemzedékek közötti tudástranszfer.
 7. Folyamatossá teszik a hagyományok ápolását, az egymás közötti információáramlást, tájékoztatást.
 8. Az európai, különösen a nemzetközi szakszervezeti szinteken kölcsönösen együttműködnek a generációk közötti szolidaritásért és a nyugdíjasok életszínvonalának javításáért.
 9. Minden korcsoportban harcolnak a nemi egyenjogúság érvényre juttatásáért, az egyenlő munkáért egyenlő bér megvalósításáért és -- különösen a nők – nyugdíjának megfelelő európai szintre emeléséért.

A SZEFIT és a SZEF Nyugdíjas Választmánya ennek érdekében a jövőben szorosabb együttműködést kíván kialakítani a SZEF-en belül, vállalva, hogy törekvéseiben támogatni, közös fellépéssel erősíteni fogja egymást céljaik elérése érdekében.

Budapest, 2018. október 26.

„Szolidaritással, együttműködéssel a fiatalokért és a nyugdíjasokért!”

Dr. Mayer Lajos sk.                                                                       Nagy Viktória sk.

                                 SZEF Nyugdíjas Választmány elnöke                                                          SZEFIT elnök