Kormányszervek második éve nem szolgáltatnak adatot a Központi Statisztikai Hivatalnak (KSH) a fagyhalál áldozatainak számáról, emiatt a KSH kimutatása megrekedt 2016-nál – véli tudni a Magyar Szociális Fórum (MSZF) vasárnap kiadott közleményében.

Az emberjogi szervezet jól értesült forrásból tudni véli, hogy a társadalmi valóság elkendőzése politikai okokra vezethető vissza. Nevezetesen arra, hogy a vezető réteg – hatalmi megfontolásból – nem kíván valós képet nyújtani a mostoha szociális állapotokról – mondták.

A KSH utoljára 2017. október 15-én frissítette adatait a „Túlságosan nagy hideg hatásai" következtében elhunytak számáról, és 238 főt jelzett 2016-ra vonatkozóan. Adata 35 fővel meghaladta az MSZF időarányos kimutatását (203 fő), azóta azonban nem közölt frissebb adatot sem 2017-ről, sem a legutóbbi télen kihűltek számáról. Az MSZF szerint 2017-2018 telén 200-an szenvedtek fagyhalált.

Az MSZF forrása szerint mivel a kormány végső soron nem fogja tudni megakadályozni a KSH adatszolgáltatását, most nagy valószínűséggel az adatok kozmetikázása felé vesz irányt, és a valóságtól elrugaszkodó adatokat készül a KSH-val megosztani.

A Magyar Szociális Fórum felhívta a figyelmet, hogy az évről-évre ismétlődő tömeges életvesztésről szóló tényfeltáró jelentései miatt fenyegetésekben és támadásokban van része, jóllehet számadatai megegyeztek a KSH adataival, ill. nagyon közel álltak hozzájuk. Az adatokból többek között kitűnik, hogy a rendszerváltás óta több mint nyolc ezren vesztették életüket kihűlés következtében.

    Legutóbb a kormány közeli Magyar Idők támadta az MSZF-et, kétségbe vonta a fagyhalál esetekről szolgáltatott adatainak hitelességét. A lap szerint „Nincs ma Magyarországon egyetlen hivatalos szerv sem – mentők, rendőrség, segélyszervezet –, amely rendelkezne bármiféle számsorral a fagyhalálról, pontosabban a fagyás miatt bekövetkezett halálokról". A lap ezzel az állításával lényegében elismerte, hogy a KSH nem juthat hozzá azokhoz az adatokhoz, amelyekhez korábban hozzájutott, mert az adatszolgáltatásra kötelezettek többé nem rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, amelyekkel korábban rendelkeztek, a KSH hallgatása pedig annak tulajdonítható, hogy nem szolgáltatnak neki adatot az életvesztésről, mert nem rendelkeznek bármiféle számsorral.

Az MSZF sajnálatosnak tartja, hogy a Magyar Idők a kormányt védi az emberéletek helyett.

A kialakult helyzetben az Magyar Szociális Fórum felajánlotta segítségét a Központi Statisztikai Hivatalnak a valós adatok pontos kimutatásához – tudatta az emberjogi mozgalom vasárnap kiadott közleményében.+++

Kiadta: MSZF SZK

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció