A Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége (KMSZ) szerint nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket a Volán portfólióban a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. (NÜSZ Zrt.) szolgáltatása.

A tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt.  2016. év elején úgy döntött, hogy a Közlekedési Központok tevékenység-szerkezetéből kiszervez az egyes gazdasági és humán munkafolyamatokat. Az MVM Kontó Zrt-t (ma NÜSZ Zrt.) bízta meg a szolgáltatással, a színvonal javításának és a költséghatékonyság növelésének szándékával. Szakszervezetünk már ekkor megfogalmazta aggályait, mondván, hogy döntően stratégiai fontosságú és szakmaspecifikus szakterületekről van szó. Az autóbuszvezetők bérszerkezete például rendkívül összetett és bonyolult, vagy a számos csatornán befolyó bevétel kezelése nagyfokú gyakorlatot és szaktudást igényel.
A KMSZ szerint egy külső munkatárs a volános szakember segítsége nélkül nem boldogul ezekkel a műveletekkel. Ezt a gyakorlat egyértelműen igazolja.

A Szövetség szerint elhibázott lépés volt, hogy a NÜSZ olyan városokban nyitott irodát, ahol - szándékai szerint- olcsóbb munkaerőhöz juthat. Azon városok, ahol szakirányú képzés folyik, és képzett, felkészült munkaerő áll rendelkezésre, szóba sem jöttek. Ráadásul az „olcsóbb” munkaerő magasabb bérezésű, mint a hasonló beosztású volános munkavállaló.

A munkavállalók és az egyes szakmai körök jelzései alapján a NÜSZ Zrt. és a Közlekedési Központok érintett szakterületeinek munkájában működési zavarok mutatkoznak meg, az együttműködés egyre diszharmonikusabb. Az is súrlódások forrása, hogy a NÜSZ Zrt., mint szolgáltató, számtalanszor döntési kompetenciát tulajdonít magának. Az eltelt két év egyértelművé tette, hogy színvonalbeli javulás nem történt, a komolyabb minőségvisszaesés elkerülésében nagy szerepe van a volános szakembereknek.

A kiszervezés hívei által fennen hangoztatott tétel, miszerint 3-5-szörös működési- és költséghatékonyság valósul meg egészen belátható időn belül, nem bizonyult reálisnak. KMSZ megfogalmazza, hogy a NÜSZ Zrt. szolgáltatásának hozadéka az aránytalan költségnövekedés.

A Szövetség információi szerint a NÜSZ Zrt. további munkafolyamatok átvételére készül, ami bizonytalanságot gerjeszt a munkavállalók körében. Ezzel a munkafolyamatok megcélzott modernizációja is –a tapasztalatok tükrében- megmaradhat a retorika szintjén. Mindezek ismeretében a Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége a Közlekedési Központok versenyképessége, a fenntartható fejlődés és a munkavállalók biztonságérzete érdekében mielőbbi érdemi tárgyalásokat sürget valamennyi érintett szereplő (tulajdonos, NÜSZ Zrt. , Közlekedési Központok, szakszervezetek) részvételével.

Budapest, 2018. július 2.

Varga Tibor, elnök

Horváth László, alelnök          

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció