A „MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG ERŐSÍTÉSE A BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS ÁGAZATBAN” C. GINOP-5.3.4-16-2016-00009 PROJEKT 2018. június 30-án fejeződik be, ugyanakkor a projekt keretében létrehozott eszközök továbbra is fennmaradnak a BDSZ alhonlapján.

A projekt befejezését követően is letölthetőek maradnak a következő tájékoztató anyagok:

A következő linkről lesznek nyilvánosan is elérhetőek minden érdeklődő számára: http://ginop.banyasz.hu/index.php/letoltesek
 
A „Kockázatértékelés a bányászatban, különös tekintettel a pszichoszociális kockázatokra” önkitöltős és önértékelő on-line eszköz is használható a projekt zárását követően, miután az érdeklődő megkapta a hozzáféréshez szükséges kódot a BDSZ-től. A projekt zárásáig kitöltött kérdőívek részletes értékelését a 6. sz. Munkavédelmi Hílrevél tartalmazza.

A projekt során elkészült Munkavédelmi Hírlevelek „Hírek” rovatában található, a következő linken: http://ginop.banyasz.hu/index.php/hirek.

További információ kérhető:
Szabó Tibor, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

„MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG ERŐSÍTÉSE A BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS ÁGAZATBAN” - GINOP-5.3.4-16-2016-00009 PROJEKT

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció