A parlamenti pártok frakcióvezetőivel kezdeményezett egyeztetést a a cafetéria keretében nyújtható egyes juttatások adómentességének megszüntetése miatt a Magyar Szakszervezeti Szövetség. Ugyanakkor erről megbeszélést kíván folytatni az érintett országgyűlési bizottságok vezetőivel is Kordás László elnök. 

 Még az adótörvények elfogadása előtt egyeztetne Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elnöke a parlamenti frakcióvezetőkkel a cafetéria adóztatása kapcsán tervezett változtatásokról. Hétfőn erre levélben kérte fel a képviselőcsoportok vezetőit. Hasonlóképpen találkozni kíván az országgyűlési szakbizottságok elnökeivel is.

A MASZSZ álláspontja szerint a béren kívüli juttatások a munkavállalók jövedelmének részét képezik, s ez számos cégnél a bértárgyalások részét képezte. Amennyiben változnak a cafetéria adóztatásával kapcsolatos szabályok – ha például megszűnik annak egyes elemei, mint például az albérleti hozzájárulás, a lakáscélú hitelek, illetve a diákhitelek támogatásának adómentessége –, a foglalkoztatottak a jelenleginél lényegesen kedvezőtlenebb helyzetbe kerülnek.

A munkáltatóknak ugyanis ebben a helyzetben két lehetősége lesz: vagy – a SZÉP-kártya kivételével, amelyet nem terhel majd magasabb adó –  teljesen megszüntetik a cafetériát, vagy azt beépíti a bérbe, ám ez utóbbi esetben a dolgozók nettó jövedelme lényegesen, akár havi tízezer forinttal is csökken.

A konföderáció úgy látja, ebben a helyzetben csak az jelenthet megfelelő kiutat, ha az eddigi juttatások nettó értéke nem lesz kevesebb. A MASZSZ nem vitatja a kormánynak az adózás egységesítésére és egyszerűsítésére vonatkozó törekvéseinek megalapozottságát, viszont azt szeretné elérni, hogy a munkaadók a cafetéria valamennyi elemét építsék be a bérbe. 

Ahhoz azonban, hogy egyetlen munkavállaló érdekei se sérüljenek, az eddigi juttatásokat „felbruttósítva" kellene beszámítani. Megoldást jelenthetne, ha a „rendes" béreken belül ezt az összeget a kormány kedvezményesen adóztatná, esetleg részlegesen adómentessé tenné. 

Így biztosítható lenne, hogy mindenki megkapja az eddigi béren kívüli juttatásokat, és ez a munkaadók számára sem jelentene többletkiadást. A költségvetés bevételei emiatt jelentősen nem csökkennének, viszont a jelenlegihez képest ezzel is tisztább viszonyokat lehetne teremteni.

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció