Békés demonstráció keretében hívjuk fel a figyelmet a Múzeumok Éjszakáján is ! dolgozó (múzeumi, könyvtári, levéltári, és közművelődési intézményekben) munkatársak rendkívül alacsony bérére.

Pécs 2018-ban a Múzeumok Éjszakája kiemelt helyszíne, ahol a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének elsősorban pécsi és Baranya megyei tagjai, valamint az ország többi részéből érkező alapszervezet képviselői lesznek ott
Ha egyetértesz a követelésünkkel, gyere te is! Az esemény nyílvános, csatlakozz a KKDSZ demonstrációjához Pécsen a Káptalan utca 3-5. számú ház előtt!
Találkozzunk a helyszínen 2018. június 23-án, 19:30-tól!
Ha teheted, húzz fehér pólót, fehér felsőt.

Tervezett program:

  • 19 óra 30: Köszöntő
  • 19 óra 40: Csóti Csabának, a KKDSZ elnökének beszéde
  • 19 óra 50 perc: a KKDSZ Fekete Péter, május 22-én kinevezett kultúráért felelős államtitkár részére küldött tárgyalást kezdeményező levelének felolvasása
  • 20 óra 00 perc: sajtótájékoztató
  • 20 óra 10 perc: szórólap osztás, a Múzeumok Éjszakáján résztvevők megszólítása, közösségi jelenlét.
  • legkésőbb 21 óra 30: a rendezvény zárása.

Az elnöki beszéd tervezett főbb pontjai:

A választások után megalakult új kormány új esélyt teremt a kulturális területen dolgozók megalázó bérkörülményeinek rendezésére.

A 2019. évi állami költségvetés vitája épp csak kezdetét vette, a költségvetés jelentős tartalékokkal számol, ami mozgásteret biztosít költségvetési átcsoportosításokra.

A 2019. évi minimálbér tárgyalások az éves költségvetést 2019 őszén még befolyásolhatják, hangzott el az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) 2018. június 13-ai ülésén, ahol a kormányzati oldal megerősítette, hogy még ősszel is lehetőség nyílhat költségvetési átcsoportosításokkal bérfedezet teremtésére.,,

A KKDSZ követeléseinek részleteit tartalmazó szórólapot itt olvashatod és a szórólap PDF-ben letölthető ezen a linken

 

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció