A „MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG ERŐSÍTÉSE A BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS ÁGAZATBAN” C. GINOP-5.3.4-16-2016-00009 PROJEKT 2018. június 30-án fejeződik be.

A fizikailag 2018.június 30-án záródó - a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete és a Magyar Bányászati Szövetség közös GINOP-5.3.4-16-2016-00009 projektje – sikeres évet tudhat magáénak.

A projekt keretében tervezett valamennyi úgynevezett mérföldkő megvalósult.

Így elkészült a „Munkavédelmi és munkaegészségügyi kockázatok és megoldások a bányászat és kőfejtés ágazatban Jó példák” című hézagpótló kiadvány, a felszíni ásványi nyersanyag-kitermelő iparban különösen nagy veszélynek kitett dolgozó munkavállalók biztonságának és egészségvédelmének javítása, a munkaadók és a munkavállalók képviselőinek (munkavédelmi képviselők és szakszervezeti bizalmiak) tájékoztatása céljából, a 2 rövid tájékoztató az a) bányászat és b) kőfejtés alágazatban előforduló alapvető kockázatokról és alkalmazandó (egyéni) védőeszközökről, a specifikus tananyag, valamint a „Kockázatértékelés a bányászatban, különös tekintettel a pszichoszociális kockázatokra” önkitöltős és önértékelő on-line eszköz. Megvalósult a munkavédelmi tárgyú képzés is. A projekt egésze során külön munkavédelmi és munkaegészségügyi szakember biztosította a szakmaiságot, vett részt a rendezvényeken.

A projekt során elkészült valamennyi eszköz, kiadvány, tájékoztató, tananyag a BDSZ alhonlapján továbbra is elérhető és felhasználható lesz, biztosítva a projekt fenntarthatóságát.

További információ kérhető:

Szabó Tibor, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció