A „MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG ERŐSÍTÉSE A BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS ÁGAZATBAN” C. GINOP-5.3.4-16-2016-00009 PROJEKT keretében 2018. június 7-én, Tarcalban tartja meg munkavédelmi témájú képzését.

 A 2018.június 7-én megvalósuló képzés a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete és a Magyar Bányászati Szövetség közös – a GINOP-5.3.4-16-2016-00009 projekt keretében tervezett – munkavédelmi tárgyú képzése.

A képzést megelőzően a GINOP projekt keretében elkészült a speciális - a képzés során is felhasználásra kerülő - tananyag. Ugyanakkor a tananyag a további munkavédelmi képzések során is használható lesz.

A képzés során az ágazatban működő munkavállalók, munkavédelmi képviselők, szakszervezeti tisztségviselők részvételére számítunk; célja a résztvevők tudásának növelése az ágazatot érintő munkavédelmi és munkaegészségügyi kérdésekről.

A képzést tartó szakértők általános munkavédelmi , munkabiztonsági és munkaegészségügyi ismeretekkel foglalkoznak, összesen 8 tanórában.

További információ kérhető: Szabó Tibor, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció