Az oktatás nemzeti érték és érdek! A felsőoktatás a kultúra, a korszerű ismeretek és kompetenciák alakításának, folyamatos megújításának és fejlesztésének letéteményese. Intézményeiben az oktatók-kutatók, az oktatást/kutatást támogató munkatársak és a hallgatók együttes erőfeszítései biztosítják a szakember- és értelmiségi képzés sikeres megvalósítását, a tudásalapú társadalom és gazdaság megerősítését, fejlesztését. Fontos feladata a tudáshoz való hozzáférésben az esélyegyenlőség biztosítása, az élethosszig tartó tanulás szemléletének támogatása, a versenyképesség erősítése. Mindezekhez magas színvonalú oktató- és kutatómunkára, munkájukban elkötelezett, anyagilag megbecsült felsőoktatási dolgozókra van szükség.

A Kormány nemcsak, hogy nem élt a 2018-as országgyűlési választásokat követően a lehetőséggel, hogy önálló oktatási minisztériumot hozzon létre, de a minisztériumok felsorolásáról szóló törvény rendelkezései szerint a magyar állami felsőoktatás fenntartói irányítását – részben feltételesen több minisztérium hatáskörébe utalva – még inkább átláthatatlanná tette. Ezzel megakadályozta azt, hogy az oktatásügy társadalmi és nemzetgazdasági szerepének megfelelő súlyú képviseletet kaphasson a kormányzati munkában.

A jelenlegi helyzetben az alábbi követeléseket fogalmazzuk meg:

1.) Valós érdekegyeztetést!
Valódi tartalommal kell megtölteni az érdekegyeztetés intézményrendszerét. Meg kell teremteni az ágazati kollektív szerződés létrejöttének kereteit.

2.) Az FDSZ 2017 januárjában, az Oktatási Államtitkársághoz eljuttatta a Magyar Rektori Konferenciával közös felsőoktatási bérfejlesztési javaslatát.
Felsőoktatási bértáblát az oktatást/kutatást segítőknek!
Ki kell dolgozni az oktatást/kutatást támogató munkakörben dolgozók tudását, tapasztalatát elismerő, a differenciálást is lehetővé tevő garantált illetményrendszert, felsőoktatási bértáblát.
Emelt összegű bértáblát az oktatóknak!
Az oktatói bérszínvonal versenyképessé tétele érdekében érdemben növeljék az oktatói bértábla viszonyítási alapját képező „egyetemi tanár 1” fizetési fokozat garantált illetményét.

3.) Arányosabb oktatói bértáblát!
Valósítsák meg az oktatói bértábla egyes munkakörök közötti arányainak korrekcióját, az adózási szabályok változása miatt az alacsonyabb jövedelmű oktatók/kutatók kárára átrendeződött nettó jövedelemarányok kompenzációjára.

4.) Megtartó erővel bíró bért a kezdő oktatóknak!
Az oktatói bérek rendezésével el kell érni, hogy a kezdő oktatók garantált havi nettó keresete érdemben haladja meg a végzős doktoranduszok ösztöndíjának mértékét.

5.) A járulékcsökkentési megtakarításból bérdifferenciálást!
Az oktatási kormányzat érje el a munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási járulék csökkentéséből származó „megtakarítás” felsőoktatási intézményeknél történő meghagyását és felhasználását differenciált bérkiegészítés céljára.