A „Munkahelyi egészség és biztonság erősítése a bányászat, kőfejtés ágazatban” C. GINOP-5.3.4-16-2016-00009 PROJEKT keretében készül a munkavédelmi képviselők ágazatspecifikus tananyaga. 2018. február elején sor került a szakértői egyeztetésre.

 A GINOP projekt keretében készülő tananyag elsődleges célközönsége a munkavédelmi képviselők és az ugyancsak a projekt során megvalósuló képzés résztvevői, illetve mindenki, aki használni szándékszik majd a jövőben elektronikusan is elérhető anyagot. A szakértői egyeztetésen döntés született az egyes fejezetek/témák szerzőit illetően. A tananyag részét fogják képezni az olyan fejezetek, mint az 1. Egyéni védőeszközök az ágazatban; 2. Biztonságos munkaeszközökkel és munkahellyel kapcsolatos követelmények az ágazatban, 3. A munkavédelmi és munkaegészségügyi prevenció lehetőségei az ágazatban, 4. Kockázatértékelési módszer az ágazatban, 5. Munkaadók és munkavállalók jogai és kötelességei a munkavédelemmel kapcsolatban, az ágazatban (munkavédelmi képviselők választása a módosított Munkavédelmi Törvény alapján, a Munkavédelmi hatósággal való kapcsolat; specifikus munkavédelmi szabályzatok az ágazat munkahelyein; munkavédelmi oktatás lehetősége és megvalósítása az ágazat munkahelyein). Az anyag elején sor kerül a fogalmak, így a munkavédelmi képviselő fogalmának tisztázására. Egyebek mellett megállapodás született abban a tekintetben is, hogy célszerű nemzetközi példák bemutatása is munkavédelem működését illetően, illetve olyan témákat is érdemes lenne a tananyagba belevenni, mint pl. a munkaidő beosztás hatásait a munkavégzésre, s kapcsolatát a munkavédelemmel. Az egyszerű nyelvezet, a sok ábra hozzájárulhat a tananyag feldolgozásának hatékonyságához.

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció