A Magyar Szakszervezeti Szövetség egyetért az önkormányzati dolgozók követeléseivel, ezért szolidaritását fejezi ki a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete által meghirdetett önkormányzati sztrájkkal kapcsolatban.

A MASZSZ támogatja, hogy egységes közszolgálati életpályamodellt vezessenek be, mert elfogadhatatlan, hogy az önkormányzatoknál, illetve a központi államigazgatási szerveknél foglalkoztatottak jelentős része tíz éve nem részesült fizetésemelésben. Ez azért is felháborító, mert a bruttó minimálbér 2008-ban 69 ezer forint volt, mára azonban 138 ezer forintra emelkedett.

 

A reálkeresetek ugyanezen időszak alatt több mint negyven százalékkal nőttek, ezzel szemben a közszférában sokan évek óta ugyanannyi fizetésért dolgoznak. Emiatt a szakképzett alkalmazottak egy része másutt akar boldogulni, ami már a polgármesteri hivatalok működőképességét veszélyezteti.

Egyetért azért a MASZSZ azzal, hogy a közszolgálati tisztviselők tíz éve változatlanul alig több 38 és fél ezer forintos illetményalapját emeljék fel hatvanezer forintra, mert nettó 100-120 ezer forintért egyre inkább lehetetlen megfelelő szakembereket találni az önkormányzati hivatalokba. Ugyanakkor egységes, a helyhatóságok által foglalkoztatott köztisztviselőkre is érvényes szabályokat kell megállapítani, s az önkormányzatok számára, ha az indokolt – mert a helyi bevételekből nem fedezhető –, a központi költségvetésből kell biztosítani a magasabb illetmények kifizetéséhez szükséges forrásokat.

Magyar Szakszervezeti Szövetség

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció