Szolidaritásunkat fejezzük ki a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete által az önkormányzati munkavállalók érdekében 2018. január 12-15. között meghirdetett sztrájkjával.

A megfogalmazott sztrájkkövetelések megalapozottak, teljes mértékben jogosak.

- A közigazgatásban dolgozó tisztviselők – kormánytisztviselők, köztisztviselők, állami tisztviselők – megosztása súlyos hiba

- 2008. óta bérbefagyasztás van érvényben a közszolgálati tisztviselőknél, az infláció azóta több mint 25 %-os volt, a nemzetgazdasági bérnövekedés pedig elérte az 50 %-ot

- A közszolgálat dolgozóinak reális, kiszámítható, versenyképes és vonzó életpályát kell kínálni

- Egységes közszolgálati életpálya modell bevezetése szükséges, amely érvényes az önkormányzatoknál, a kormányhivatalokban, vagy a központi közigazgatás bármelyik szolgálati helyén dolgozó tisztviselőre

- Az önkormányzatoknál dolgozó köztisztviselők nem alábbvalóak, mint a kormányhivatalokban dolgozó kollégáik

- Az önkormányzatok jogosultságait vissza kell állítani annak érdekében, hogy valódi „önkormányzatként” működhessenek

- Az állami centralizáció ne fojtsa meg a települések önkormányzatiságát.

Követeljük, hogy a kormány tartsa be a 2014 nyarán tett saját ígéretét, mely szerint 2016 közepén életbe lép az egységes közszolgálati életpálya modell, aminek eredményeként 2018-ra 50 %-os béremelésre kerül sor!

Budapest, 2018. január 10.

a KSZSZ Elnöksége

Kiadó: Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció