Keserű szájízzel fogadta a Munkástanácsok Zala megyei Szövetsége a megyék I. féléves bérhelyzetéről szóló napokban megjelent KSH-jelentést. Ez alapján Zala megyében a szellemi foglalkozásúak havi nettó átlagkeresete 199,9 e Ft, a fizikaiaké 124,4 e Ft.

Mindkét mutató alapján a megyék sorában Zala eléggé hátul kullog. Valamivel rosszabb a helyzet Szabolcsban, Nógrádban és Békésben. A Szövetség szerint a megye az utóbbi időkben sem torpant meg a fejlődésben. Jelentősen javult az úthálózat, munkahelyek létesültek, szépültek városaink, településeink, bérben azonban nem tudtunk lépést tartani.

Átlagjövedelem terén azok a térségek teljesítenek jól, ahol megtelepült egy nagyobb járműgyártó cég vagy nagyobb beszállító. Nem véletlen, hogy Győr-Moson-Sopron megyében a két adat nettó 251,9 eFt és 167,3 eFt, Vasban pedig nettó 228 eFt és 149,9 e Ft. Ez a számpár Budapesten 299,7 e Ft és 154,8 eFt.

A Szövetség bízik abban, hogy a tesztpálya és a ráépülő infrastruktúra felfelé húzza majd a zalai béreket. Az is bizakodással tölti el a szakszervezetet, hogy az egyik legnagyobb foglalkoztatónál, az egészségügyben tovább nőnek a bérek, az oktatásügyben is folytatódik a keresetfejlesztés és a közösségi közlekedésben (MÁV, Volán) 2018-ra is kétszámjegyű keresetfejlesztésről állapodtak meg. Remélhetőleg a Flextronics is tovább gyarapítja termékpalettáját, és növelni tudja a munkaerő-kapacitását. Zala munkaerő-megtartó képessége a szerény bérhelyzet miatt a korábbi viszonylag jobb pozícióját elveszítve, egyre kedvezőtlenebb.

A Szövetség reménykedik abban, hogy a versenyképes ipar és a versenyképes beruházások, vállalkozások nagyobb térnyerésével javulnak a jövedelmezőségi viszonyok Zala megyében.

A Szövetség a zalaegerszegi Városháza egyik aktuális híréhez is kapcsolódott. Az érdekképviselet üdvözli a zalaegerszegi Városháza azon lépését, hogy Szabolcs Péter Munkácsy-díjas szobrászt Kossuth-díjra terjesztette fel. A Szövetség úgy véli, Szabolcs Péter művészetszervező és alkotó munkájával kiérdemelte a magas művészeti kitüntetést.

Zalaegerszeg, 2017. november 7.

Horváth László

elnök

Munkástanácsok Zala megyei Szövetsége

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció