AZ MKKSZ folytatja a Tegyünk rendet a munkahelyeken! – címmel megszervezett akcióját, amelynek első szakaszáról éppen a Tisztes Munka Napján vonnak mérleget. Egyidejűleg egy csatlakozó akciót is indítanak Romain Wolf CESI elnök jelenlétében a Tisztességes Bér gondolatát követve a Diplomás Bérminimum bevezetése érdekében.

AZ MKKSZ FOLYTATJA ZÖLD SZÁMOS AKCIÓJÁT, ÉS ÚJAT IS INDÍT CSALÁDBARÁT MUNKAHELY ÉS TISZTES BÉR EGYSZERRE

Még a nyáron indult, és élénk érdeklődést váltott ki az MKKSZ akciója, amelyben jelzéseket vártak a munkahelyi szabálytalanságok, méltánytalanságok, sok esetben jogsértések eseteiről. Az állami munkaügyi ellenőrzések alapján látható – az MTI közli -, hogy az ellenőrzött munkahelyek kétharmadában tételesen jogsértő állapotok vannak, méltánytalanságok pedig szinte mindenhol megtörténhetnek.

Mindezek értékelése után, az első szakszervezeti válaszlépésként a családbarát munkahely és a tisztes bér kérdéskörére épül az új, csatlakozó akció.

Részletek az MKKSZ honlapján.

Kiadó: Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció