Számos szervezeti, finanszírozási változás történt az elmúlt években a rendelőintézetekben, ami a járóbeteg-ellátást intézeti, menedzsmenti és a szakdolgozókat egyéni szinten is érintette. Míg az orvoslásban speciális szakvizsgával azonos rendelésen dolgozik az orvos, addig a szakdolgozóknak több területen kell asszisztensi feladatokat ellátni.

A Kollektív Szerződés ágazati kiterjesztését javasoljuk minden járóbeteg-szolgáltatóra, szorgalmazzuk az ágazati bérrendezés ütemezésének és mértékének módosítását tekintettel a garantált bérminimum emelés mértékére. Szükségesnek tartjuk az ágazati pótlékrendszer áttekintését és módosítását a járóbeteg-ellátásban foglalkoztatott szakdolgozókra vonatkozóan, figyelembe véve a MESZK pótlékrendezési javaslatát. Ezen intézkedések kedvező hatással lehetnek az ágazat munkaerő-megtartó és toborzó képességére. A minimumrendelet járó-betegellátást szabályozó részeit harmonizálni kell az új szakképzési rendszerben megszerezhető szakképesítésekhez és végzettségi szintekhez. Fontosnak tartjuk a szakdolgozók egységes védőruha ellátásának biztosítását a járó-betegellátás területén. Támogatjuk a kiterjesztett hatáskörű ápolók alkalmazását a járó-betegellátásban és a krónikus betegek gondozásában. Elengedhetetlen a licence által elvégezhető feladatok rendszerének ismételt áttekintése, átdolgozása. Kiemelt fontossággal bír a járóbeteg-utak szabályozásának módosítása az alapellátás, és a szakellátás között a sürgősségi betegellátó osztályok tehermentesítése érdekében.
    
 Kiadó: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció