A VDSzSz Szolidaritás és a magam nevében egyetértő támogatásomról biztosítom a Tesco sztrájkoló dolgozóit! Elgondolkodtató és sajnálatos, hogy a munkáltató a hosszú ideje tartó tárgyalások során sem ismerte fel, hogy a munkavállalók nem fognak meghátrálni.

Szakszervezetünk az idők folyamán számos sztrájkot szervezett, a legutóbbit épp 2017. szeptember 6-án függesztettük fel: a MÁV-Start Zrt. Utasellátó Központnál a munkavállalók munkahelyeikért, a létszámleépítés megakadályozása érdekében döntöttek a munkabeszüntetés megtartása mellett!

Ez az eset megmutatta, hogy egy kis közösség mire képes hatalmas elszántsággal: a kilenc napon át tartó bátor, másokért és önmagukért való, követendő példaként szolgáló nemes tett szakszervezetünk lényegét fejezte ki: a szolidaritást!

A tiltakozás eredményes volt, a MÁV-Start vezetésével érdemi tárgyalások kezdődnek a cég jövőjéről, és nem csak a sztrájkolók, hanem az őket galádul eláruló munkatársak is tovább dolgozhatnak a Corona IC étkező- és hálókocsikban!

Ha egy kis közösség nagy összefogással ilyen tettekre képes, akkor nem kétséges, hogy a Tesco jóval nagyobb létszámú munkavállalói közössége sztrájkjával megvalósítja követeléseit.  
Ehhez kívánok erőt és kitartást a sztrájkolóknak szakszervezetünk és a magam nevében:

Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke

Kiadó: VDSzSz Szolidaritás

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció