Nemzetközi sajtótájékoztató a pszichoszociális stresszről. Miért is van a magyar egészségügy akkora bajban? Mit tehetnek a szakszervezetek a növekvő pszichés terhelés ellen? A jövő népbetegsége több kutató szerint a depresszió lesz. Az anyagi megbecsülés hiánya mellett/miatt jelentősen nő a munkahelyi stressz, az elvándorlás is.

Az egészségügyi munkavállalók elöregedésével és az őket érő egyre növekvő terheléssel foglalkozó projekt(ünk) tavaly zárult le –  ennek résztvevői is a jelenlegi körből kerültek ki. (Kérdések  erről is feltehetőek.)

A 2017 – 2019 program célja a munkaügyi kapcsolatok javítása a munkáltatók és a munkavállalók között, a munkavállalókat ért pszichoszociális stressz oldása,

a francia és a német tapasztalatok átadása.

Továbbá cél a figyelemfelhívás, a figyelem ráirányítása arra, hogy mennyire fontos lenne az egészségügyben dolgozók számára a jó munkakörnyezet.

Készülnek a jövőben a témával kapcsolatos tanulmányok is.

MOST a budapesti ülés témája:

Pszichoszociális és munkaterhelés az egészségügyben, a munkaidő-és munkaszervezéssel történő stresszoldó faktorok

S A J T Ó T Á J É K O Z T A T Ó :

2017. augusztus 31-én (csütörtökön) 11.15-kor.

Kiemelt előadó: Gerd Meister, az Arbeit und Leben regionális (Hannover) vezetője.

A rendezvény helyszíne a Hotel Korona,

1053 Budapest, Kecskeméti u. 14. (a Kálvin térnél)

Az esemény része a pszichoszociális rizikók és terhelés csökkentésére vonatkozó megoldások az egészségügyben a szociális partnerségen keresztül, a jó gyakorlatok átvételére irányuló európai fejlesztési projekt Nyugat-Európától Dél-Európáig terjedő projektnek.

Az ebben résztvevő szervezetek:

– Sanitas Egészségügyi Szakszervezeti Szövetség - Románia

– CFDT – Franciaország

– SZZSZZS Egészségügyi Szakszervezeti Szövetség - Szerbia

– VERDI –Német Közszolgáltatási Szövetség

– FTU – Bolgár Egészségügyi Szakszervezeti Szövetség

– Arbeit und Leben Alapítvány - Németország

– Egészségügyben Dolgozók Független Szakszervezete  /EDFSZ /– Magyarország

A sajtótájékoztató után lehetőség van a konferencia résztvevőivel ebédelni.

Ezt a szándékot Kovács Nándornál lehet jelezni csütörtökön 10 óráig a 70/ 97 87 716-es számon.

Az eseményről bővebben németül illetve angolul is olvasható háttérinformáció.

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció