A 2010-ben hatalomra került politikai alakulat már a kezdet kezdetén jelezte, hogy az oktatás kérdését immár nem szakmai, hanem politikai szempontok szerint kívánja kezelni. A választott utat „fémjelzik” a köznevelési törvénnyel kezdődő folyamat állomásai. A pedagógus szakma, a szülők, a diákok folyamatos tiltakozása ellenére oly módon alakították át az oktatás egész rendszerét, mely egyértelműen a politika szolgálólányává tette az iskolát, s annak minden szereplőjét.

Jó példája ennek a hetek óta zajló igazgató-megbízások botrányos sorozata. Számtalan helyről érkeznek felháborodott jelzések arról, hogy indoklás nélkül utasítanak el nagy többséggel támogatott pályázókat, s helyeznek az iskolák élére olyan – számukra megbízható – „kádereket”, akik pályázatát a véleményalkotásra jogosultak – szakmai megállapításokkal alátámasztva – elutasítottak.

Az eljárás jogszerű. Nincs olyan jogszabály, mely indoklási kötelezettséget írna elő. Attól azonban, hogy jogszerű, még nem tisztességes, viszont cinikus, arcátlanul az. A politikai komisszárok ideje lejárt. S ezen nem változtat napjaink gyakorlata sem. Nincs helyük az iskolákban!

A PDSZ felszólítja a döntésre jogosultakat, hogy hagyjanak fel ezzel – a tantestületek, szülők, diákok, sok esetben települések életét felbolydító - gyakorlattal! Fogadják el, a szakmai testületek véleményét, s nevezzék ki azt a jelöltet, akit a többség támogat, vagy ha nem, akkor vegyék a fáradtságot – s a bátorságot! – hogy indokoljanak. Tételes szakmai érvek alapján.

Nem csak azért, mert így tisztességes, így etikus. Hanem azért, mert így tudnak használni az iskolának, a közösségnek, az országnak. Hiszen erre szerződtek.

Vagy valamit rosszul tudunk?

Budapest, 2017. július 26.

Mendrey László elnök

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció