Az orvosok egyre több csoportjáról derül ki, hogy rosszabbul jártak a szeptemberi béremeléssel, mint annak bevezetése előtt, ráadásul az ágazati bérfeszültséget fenntartja – mondta Máté-Horváth Nóra, a Rezidensek és Szakorvosok Szakszervezetének alelnöke a HírTv Magyarország élőben című műsorában.

A szervezet ezért azt javasolja, a kormány hozza előrébb az átfogó egészségügyi béremelések második, jövő év novemberére tervezett ütemét.

„Azért lenne jó január elsejére előre hozni a béremelés második lépcsőjét, mert jelentősen enyhülne a támogatottaknak a bevételkiesése, és mindeközben az idősebb kollégák és szakdolgozók is ugyanolyan jól járnának. Ez egy nagyon korrekt gesztus lenne a szaktárca részéről, ezzel elismernék, hogy szeretnének valóban nemzeti ügyet csinálni az egészségügyből – hangsúlyozta Máté-Horváth Nóra.

Forrás: HírTv

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció