Tíz évig még nem fordul negatívba a Nyugdíjbiztosítási Alap egyenlege, 2026-tól azonban elkezdődik a hiány halmozódása. Húsz év múlva már megközelíti a 300 milliárd forintot is a hiányzó összeg, ami az összes bevétel közel 8 százaléka – írja a Portfolio.hu A magyar nyugdíjrendszer fenntarthatóságáról című tanulmány alapján.

A szakértők (Bajkó Attila, Maknics Anita, Tóth Krisztián és Vékás Péter) előrejelző modellt építettek, hogy általános képet kapjanak a várható magyarországi férfi és női népesség alakulásáról. A teljes termékenységi ráta értéke Magyarországon 1958-ban érte el először a kritikus 2,1-es szintet, majd 1978-tól kezdve folyamatosan ez alatt az elméleti egyensúlyi ráta alatt volt.

Nem meglepő módon a kutatók előrejelző modellje is fogyó magyarországi lakosságot vetít előre. Az előrejelzés alapján 2035-ben hozzávetőlegesen 8 647 505 fős lakossággal lehet számolni, amelynek 51,5 százaléka, azaz 4 450 507 fő lesz nő, míg a fennmaradó 4 196 998 fő lesz a férfiak létszáma (az eredmények nem veszik számításba a migráció hatását).

Ez alapján érthető, hogy mind a női, mind a férfi időskori függőségi ráta monoton és alapvetően egyre gyorsuló ütemben emelkedik. A demográfiai olló ilyen értelemben nyílik, aminek közvetlen hozadékaként egy aktív egyénre (járulékfizetőre) mind több passzív (nyugdíjas) jut.

A kutatás néhány főbb állítása:

  • A 2015-2030 közti időszakban a rendszer bevételei és kiadásai igen közel lesznek egymáshoz.
  • Csak néhány év esetében figyelhető meg kisebb rés közöttük. Ezeket a nyugdíjkorhatár folyamatos emelése okozza.
  • A kiadások először 2026-ban haladják meg a bevételeket.
  • Az egyre gyorsuló ütemben növekvő hiányhoz elsősorban az járul hozzá, hogy csökken a bevételek növekedési üteme. Ez az úgynevezett Ratkó-unokák munkaerő-piaci aktivitásának csökkenésével van összefüggésben.

A tanulmány szerint 2026-tól kezdve az előrejelzési időszak végéig a nyugdíjrendszer egyenlege folyamatosan negatív is marad. Az első deficites évben a hiány 13,4 milliárd forintról indul, majd ezt követően egyre gyorsuló ütemben növekedve a vizsgált időszak végére már megközelíti a 300 milliárd forintot is, ami az összes bevétel közel 8 százaléka.

A Portfolio.hu részletes cikkét grafikonokkal itt olvashatja >>

Forrás: Index

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció