Ma Magyarországon stabilitás és kiszámíthatóság van – jelentette ki Lázár János, így ha minden jól meg, június 15-re megszavazzák a jövő évi költségvetést. Az új büdzsé a munkából élő emberek költségvetése lesz – mondta a kancelláriaminiszter a csütörtöki kormányzati sajtótájékoztatón.

Az elmúlt napokban négy kabinetülés és egy kormányülés áll a kormányzat mögött. Utóbbin a legfontosabb a 2018-as költségvetés tervezetének megvitatása volt. A kormányzat csütörtökön küldi meg a Költségvetési Tanácsnak a tervezetet, és várhatóan a jövő héten terjeszti be a parlament elé – jelentette ki Lázár János.

Kijelentette: ma Magyarországon stabilitás és kiszámíthatóság van. Így ha minden jól megy, akkor június 15-re átmegy a jövő évi büdzsé. Ez a munkából élő emberek költségvetése lesz. Foglalkoztatás, családtámogatás, biztonság – szavai szerint ezek állnak a költségvetés középpontjában.

A minimálbér 138 ezer, a garantált bérminimum 180 ezer forint lesz. Az adók tovább csökkennek, az interneté 18-ról 5 százalékra, a halé 27-ről 5 százalékra. A büdzsé körülbelül 80 százaléka megy el az ország működtetésére, 20 százalék pedig fejlesztésére. A tervek szerint erősen 4 százalék fölött lesz a gazdasági növekedés – sorolta. Azt is mondta, hogy amikor a Fidesz kormányoz, nincs választási költségvetés.

Lázár János közölte: a parlament elé kerülnek a jövő évi adótörvények, a költségvetést megalapozó törvénycsomag, valamint az idei büdzsé módosítása is, amelyre azért van szükség, mert át kell vezetni a bérnövekedéseket, a járulékcsökkentéseket és a földértékesítési bevételeket a 2017-es költségvetésen.

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció