Szinte kettészakadnak a kisgyermekes szülők a munkahelyi és az otthoni teendők összeegyeztetése miatt – mondta az InfoRádiónak a Helló Anyu családbarát közösségi tér és ökokávézó megalapítója. Lipták Orsolya szerint ma még mindig nem elég elfogadott a társadalomban a részmunka vagy a rugalmas munkavégzés.

„Nagy általánosságban a családon belül még mindig nagyon konzervatív módon történik a munkamegosztás. Már a kisgyermekes időszak alatt kialakul az, hogy mivel az anya úgyis otthon van a gyerekkel, ő csinálja a házimunkát. Ez pedig nagyon sokszor átmegy arra az időszakra is, amikor már az anya is dolgozik, és igazából ketten járulnak hozzá a családfenntartáshoz anyagilag is” - hívta fel a problémára a figyelmet Lipták Orsolya.

„Ezért abszolút logikus lenne, hogy a háztartás és a gyereknevelés is megosztva legyen kettőjük között. Ám ez sokszor nem így történik”- véli a Helló Anyu családbarát közösségi tér megalapítója.

A vezető szerint nagyon sok teendő van ezen a területen, hogy a munka-magánélet egyensúlyának megteremtésébe az egész család beszálljon és nagyon fontos, hogy a családon belül és munkahelyi szinten is kialakuljon ez a jó gyakorlat.

Enélkül ugyanis Lipták Orsolya szerint mindenképpen szétszakad az anya: ha otthon nem tartják tiszteletben, hogy dolgozik, vagy ha a munkahelyén azt nem tartják tiszteltben, hogy a kisgyereke miatt esetleg hamarabb fel kell állnia az asztaltól, hogy odaérjen a bölcsibe vagy mert beteg a gyereke.

„A részmunkaidős vagy a rugalmas munkavégzésnek nincs kultúrája Magyarországon. Nagyon sok olyan hiedelem van, ami arról szól, hogy biztosan nem is dolgozik az, aki távmunkában dolgozik, vagy kevesebbet dolgozik az, aki részmunkaidőben dolgozik”- sorolta Lipták Orsolya.

Ha pedig ez a céges kultúrába nincs beépítve, akkor nagyon sokszor előfordul, hogy csúnyán néznek arra, aki négy-hatóra munkavégzés után feláll az asztaltól – tette hozzá.

A Helló Anyu családbarát közösségi tér megalapítója hangsúlyozta: nagyon fontos, hogy ennek legyen egy olyan vállalati kultúrája, gyakorlata, aminek köszönhetően mindenki elfogadja, hogy ez egy létező dolog, és sokszor valójában hatékonyabban végeznek munkát azok, akik részmunkaidőben dolgoznak.

Forrás: InfoRádió

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció